Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. november – 4. detsember 2020

07.12.2020 | 08:57

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Nõmmel ja Ülemistel) ja Sillamäel. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis kaheksale firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist kuus vastasid keeleseaduse nõuetele, kuuele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus keelekontroll Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus kahele ja järelkontrolli käigus pikendati eksami sooritamise tähtaega ühel töötajal.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Eesti Post Lasnamäe postitöötajate eesti keele oskust, kolme kontrollitu keeleoskus vastab nõuetele, ühele postitöötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tallinna Keskraamatukogus pikendati ühe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega.

Tartus pikendati Maxima Eesti OÜ kolmes kaupluses kokku nelja töötaja ettekirjutuste tähtaega, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõppemisega.

Jätkus keelekontroll AS-is Eesti Raudtee, kus järelkontrolli käigus pikendati kaheksa töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühele tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis pikendati kolme õpetaja ettekirjutuste tähtaega, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Keeleametnikel on õigus rakendada sunniraha kuni ettekirjutuse täitmiseni.

Ka Tallinna Humanitaargümnaasiumis pikendati kolme töötaja ettekirjutuste tähtaega, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Unistuse Lasteaias kontrolliti esmakontrolli käigus kahe uue töötaja eesti keele oskust, neist ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, teisel tuleb sooritada eesti keele eksam. Viis varasemat ettekirjutust ei olnud täidetud, mistõttu pikendati ettekirjutuste tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Lasteaias Maasikas tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam ühele töötajale. Varasem ettekirjutus oli kolmel töötajal, neist üks oli ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega ning nende kahe suhtes rakendati sunniraha.

Sillamäe Lasteaias Päikseke tunnistati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varem tehtud 15 ettekirjutuse järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, 14 töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe firma taotlust uute koolitajate lisamiseks, dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Eelmisel nädalal külastati kolme koolitusfirmat, sel nädalal saadeti kokkuvõte külastusest koolitusfirmale tutvumiseks.