Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–7. veebruar 2020

07.02.2020 | 15:29

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, samuti jälgiti avalikku teavet Tallinna ühistranspordis. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 26-le äriühingule, kahel juhul kõrvaldati keeleseaduse rikkumine suulise menetluse käigus koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et seitse äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kaks osaliselt. Üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti kolme ettevõtte veebilehti, kõigile tehti ettekirjutus.

Sel nädalal algas keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kopli 68b Maxima X kaupluses, kus tehti seitsmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolmel töötajal oli selles kaupluses varasem ettekirjutus, järelkontrolli käigus tuvastasid keeleametnikud, et üks ettekirjutus on täidetud, kaks töötajat peavad eksami sooritama ja neile tehti sunniraha hoiatus. Kontroll kaupluses jätkub järgmisel nädalal.

SA Ida-Viru Keskhaiglas pikendati järelkontrolli käigus 9 töötajal ettekirjutuse tähtaega, nende suhtes rakendati ka sunniraha. Alustati Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu töötajate eesti keele oskust tõendavate dokumentide kontrollimisega, selgus, et 10 töötajat, kellel on varasem ettekirjutus, on töölt lahkunud. Keeleametnikud vormistasid aktid menetluse lõpetamise kohta.

Alustati Kallavere Haigla töötajate eesti keele oskust tõendavate dokumentide kontrolliga, tegeliku keeleoskuse kontroll toimub veebruarikuu jooksul.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti kolme toitlustuskoha teenindajate eesti keele oskust, GoodChoice OÜ toidukioski teenindaja, Ristorante Castello OÜ üks ja OÜ Food24 kolm teenindajate peavad sooritama eesti keele eksami.

5. veebruaril kohtus Ilmar Tomusk Autoettevõtjate Liidu esindajatega. Kõne all olid ühissõidukijuhtide keelenõuded ning see, kuidas vältida bussijuhtide ebapiisava eesti keele oskuse kohta laekuvaid kaebusi ning tagada klientide parem keeleline teenindamine.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keelekontroll jätkus Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis, kus esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus kahele töötajale, nelja uue töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks. Järelkontrolli aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega kahel pedagoogil, neile tehti ka sunniraha hoiatus. Viie töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Sel nädalal jätkus Kohtla-Järve lasteaedade direktorite ja nende asetäitjate eesti keele oskuse kontroll. Kolmele juhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus.

Erakoolis Garant oli kuuel õpetajal Keeleinspektsiooni ettekirjutus. Järelkontrolli käigus pikendati viiel ettekirjutuse tähtaega ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks menetlus lõpetati, sest töötaja on ametikohalt lahkunud.

Tallinna Mustakivi Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati 11 töötaja ettekirjutuse tähtaega. Üks ettekirjutus oli täidetud. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud. Üheksale lasteaednikule tehti sunniraha hoiatus, ühel tuleb tasuda ka sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse kokkuvõte keelefirmale järgmisel nädalal.