Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3. – 7. september 2018

07.09.2018 | 09:42

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Valgas. Märgukiri saadeti 18-le äriühingule, millest üks ettekirjutuse koheselt täitis. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist kolm küll ainult osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas kahte hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse järgmisel nädalal märgukiri. Ühes hotellis tuvastas keeleametnik, et ettekirjutus on täidetud ning eestikeelne teave lisatud.

Avalikku teavet kontrolliti ka neljas Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadeti äriühingutele. Ühes ärimajas selgus järelkontrolli käigus, et Keeleinspektsiooni ettekirjutused on täidetud, kahes pikendati ettekirjutuse aega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub neljandas kvartalis.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinnas ühe kohviku teenindaja eesti keele oskust, samuti pikendati ühe sotsiaaltöötaja ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 7 esmakontrolliakti (neist 2 korras) ning 10 järelkontrolli akti (neist 1 täidetud, 9 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 14-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Taime Lasteaias töötab 14 töötajat, neist neljale on tehtud ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava eesti keele taseme eksam, kahele töötajale on tehtud ka sunniraha hoiatus. Tallinna Ülemiste Lasteaias ei valda 18st töötajast 8 piisavalt eesti keelt, keeleametnikud pikendasid järelkontrolli käigus 8 töötaja ettekirjutuste tähtaega, tegid sunniraha hoiatuse ja kahe töötaja suhtes rakendasid sunniraha. Lasteaias Ojake on 44st töötajast üheksal ettekirjutus sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam, neile on tehtud sunniraha hoiatus ning 7 töötajat peavad tasuma sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust uute õpetajate lisamiseks.