Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–7. mai 2021

07.05.2021 | 14:40

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel ja Lasnamäel), Võrus, Valgas, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 33 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks rikkumist kõrvaldati kohe suulise menetluse käigus, neljal juhul lubasid ettevõtted suulise menetluse tulemusena nädala lõpuks eestikeelse teabe lisada. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kuus olid täidetud. Neljal ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 16 ettevõtte veebilehte, kolmele ettevõtetele saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele. Varasematest ettekirjutustest olid täidetud kolm ning kolmel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Arvestades olukorda riigis tehti asutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Lõppenud nädalal kontrolliti tööandjate poolt esitatud ja HARNO eksamite andmebaasis Narva Lasteaia Pingviin, Tallinna Kivimurru Lasteaia ja Tallinna Kadaka Lasteaia töötajate andmeid.

Rimi Eesti Food AS-i 11 kaupluses pikendati järelkontrolli käigus kokku 16 töötajal eksami sooritamise tähtaega, kaks töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama. 11 töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest nendega on tööleping lõppenud; üks töötaja oli viidud madalamale ametikohale ning kolm Rimi töötajat on Keeleameti ettekirjutuse täitnud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ KAI HESTIA teenindaja eesti keele oskust tõendavaid dokumente ja kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Sel nädalal toimus Keeleametis kohtumine Eesti Hambaarstide Liidu esindajatega, kellele teeb muret tegutsevate hambaarstide kehv keeleoskus. Otsustati, et keeleametnikud kontrollivad selle aasta jooksul pisteliselt hambakliinikute arstide tegelikku keeleoskust, kontrollide tulemusel kavandatakse juba edasisi samme.

30. aprillil teatas Venemaa välisministeerium, et vastusena Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonidele rakendavad nad vastumeetmeid. Selleks kehtestati kaheksale Euroopa Liidu või liikmesriigi kodanikule sissesõidukeeld Venemaale. Teiste hulgas sai sissesõidukeelu ka Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk. 6. mail toimunud Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil teatas peaminister Kaja Kallas, Venemaa sanktsioonide alla langenud keeleameti peadirektoril on valitsuse igakülgne toetus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Arbu Lasteaias tehti esmakontrollis ettekirjutus kahele uuele töötajale. 13 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, neist kolme suhtes rakendati sunniraha. Sunniraha hoiatus tehti 11-le. Kolme töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetas keeleametnik nende suhtes menetluse.

Narva Lasteaias Kaseke tehti ettekirjutus ühele töötajale, ühtlasi tehti talle hoiatus, et kui ettekirjutus ei ole täidetud ettenähtud ajaks, võib keeleametnik tema suhtes rakendada sunniraha. Samas lasteaias oli 11 töötajal varasem ettekirjutus, millest ükski ei ole täidetud. Keeleametnikud otsustasid pikendada ettekirjutuse tähtaega 11 töötajal, tehes üheksa sunniraha hoiatust; kaheksal juhul rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Karuke tehti esmakontrollis ettekirjutus ja sunniraha hoiatus viiele töötajale. Varasemast ettekirjutusest üks oli täidetud ja see menetlus lõpetati. Üheksa töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati, tehti sunniraha hoiatus ja kaheksale töötajale vormistati täitekorraldus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlemale koolitusfirmale saadeti soovitused õppekava parandamiseks nädala jooksul. Keeleameti menetluses oli kahe keelefirma taotlused koolitajate lisamiseks, kaheksa õpetajat said heakskiidu.