Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3. – 7. detsember 2018

07.12.2018 | 17:22

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Haapsalus ja Võrus. Kokku saadeti märgukiri 32-le äriühingule. Tallinnas kontrolliti avalikku teavet Tartu maanteel, Mustamäe turul, Lasnamäel, sadama piirkonnas ja vanalinnas, sh jõuluturul. Järelkontrollide käigus tuvastati, et viis äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist üks osaliselt. Seitsme firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Ühe ettevõtte suhtes alustati haldusmenetlust.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tuvastas keeleametnik, et Delta Plaza ärimajas on kaks ettevõtet ettekirjutuse täinud, kolmandal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Neljas Tallinnas asuvas hotellis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, nende kohta on saadetud märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks hotell on ettekirjutused täitnud, neli hotelli on need täitnud osaliselt, mistõttu pikendati ettekirjutuse tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

3. detsembril selgitas Ilmar Tomusk hotellide avaliku teabe kontrolliga seonduvast ajalehes Postimees.

Jätkus kontroll Maxima Eesti OÜ kauplustes, sel nädalal kontrolliti Jõhvi Maxima XX nelja töötajat, neist kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus. Tallinnas E.Vilde tee 75/77 Maxima kaupluses kontrolliti 9 töötajat, neist 8-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kuna Keeleinspektsioon on saanud viimase kuue kuu jooksul Maxima teenindajate keeleoskuse kohta 32 kaebust ja keeleametnikud on sel perioodil kontrollinud töötajate eesti keele oskust ja teinud 219-le töötajale ettekirjutuse, otsustas keeleametnik Maxima Eesti OÜ suhtes rakendada sunniraha.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Selver AS-i Keila Selveri töötajate eesti keele oskust, 39-st töötajast 7-le tegid keeleametnikud ettekirjutuse.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Herba Apteegi AS-i kahe apteekri keeleoskust, keeleametnikud tegid mõlemale ettekirjutuse. Samuti kontrollisid keeleametnikud kaebuse lahendamiseks T1-kaubanduskeskuses asuva CCC-Baltija kaupluse töötajate eesti keele oskust ja tegid viiele töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Tehnilise Järelevalve Ameti palvel kontrollib Keeleinspektsioon raudteeliikluse juhtimisega tegelevate töötajate eesti keele oskust. Eesti Raudtee AS-is kontrolliti sel nädalal 12 töötajat, neist 11 peavad sooritama eesti keele C1-taseme eksami, ühel tuleb eesti keele oskust täiendada.

SA Ida-Viru Keskhaigla viie töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja neile tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus keelekontroll Tallinna Karjamaa Põhikoolis, kus järelkontrolli käigus pikendati nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega ja kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keelekontroll toimus ka Tallinna lasteaias Mesipuu, kus töötab 27 inimest, keelekontrolliks vesteldi 15-ga ja 12-le tehti ettekirjutus, 5-le sunniraha hoiatus ja üks töötaja peab tasuma sunniraha.

Keeleametnikud alustasid keeleoskust tõendavate dokumentide kontrolli Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses, Valga Gümnaasiumis ja Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning see taotlus said heakskiidu. Ühe firma tegevusloa taotlus on menetluses – Keeleinspektsioon edastas ettepanekud õppekavades esinevate vigade parandamiseks.