Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.-7. aprill 2017

18.04.2017 | 13:52

Lõppenud nädalal kontrolliti AS Valga Haigla töötajate keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist; kolmel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.
    • Jaga

Mustamäe Sotsiaalmaja kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Avalikku teavet kontrolliti Tallinnas, Tartus, Mustvees ja Haapsalus, kokku tehti ettekirjutus 16-le äriühingule.

4.04.2016 Äripäevas tegi Prisma juht Janne Lihavainen ettepaneku lihtsustada keelenõudeid, et nendelt töötajatelt, kes klientidega ei suhtle, ei nõutaks kõrgtasemel eesti keele oskust.

Oma Äripäeva palvel kirjutatud kommentaaris selgitas Ilmar Tomusk, et keeleoskust nõutaksegi ainult nendelt töötajatelt, kes peavad tööalaselt isikutega suhtlema. Keeleoskusnõuded on proportsionaalsed ning kehtestatud tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

Keeleinspektsioon kontrollib teenindajate keeleoskust inspektsioonile laekunud kaebuste alusel. Teenindajate kohta esitatud kaebustes märgitakse ära küll ebapiisav keeleoskus, kuid tihti on teenindaja kohta esitatud kaebuse viimaseks ajendiks hoopis halb teeninduskultuur. Ette on tulnud ka juhtumeid, kui eesti keelt mitteoskav teenindaja teeb kliendile etteheiteid selle keelevaliku kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes järelkontroll Tallinna Järveotsa Lasteaias, mille 46-st töötajast 18 ei vasta keeleseaduse nõuetele: 13 õpetajat (sh logopeed) peavad sooritama B2-taseme eksami, keelekümblusõpetaja peab sooritama C1-taseme eksami ning neljal õpetaja abil puudub A2-tasemel eesti keele oskus ja nad peavad sooritama eksami. 16-le lasteaiatöötajale tehti sunniraha hoiatus ja kaheksa töötaja puhul rakendati sunniraha.

Järelkontrolli käigus pikendati eksami sooritamise tähtaega neljal Mahtra Põhikooli töötajal, neist ühele tehti ka sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Maardu Gümnaasiumis oli üks töötaja ettekirjutuse täitnud, ülejäänud 13-l pikendati ettekirjutuse tähtaega ning viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kahe Maardu Gümnaasiumi õpetaja puhul rakendati sunniraha.

Peipsi Gümnaasiumis (endises Mustvee Vene Gümnaasiumis) peavad kaks õpetajat sooritama B2-taseme eksami.

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Sel nädalal kontrolliti 14 Narva ja nelja Jõhvi õppekoha töötajat, neist 16 peavad sooritama eesti keele eksami. Ühtlasi tehti kõigile 16-le töötajale hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtpäevaks ettekirjutust ei täideta, rakendatakse nende suhtes sunniraha. Kümne Narva kutseõpetaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud Maardus tegutsevat keelefirmat.

Keeleinspektsioon andis positiivse hinnangu ühe keelefirma uue õpetaja lisamise taotlusele.