Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. veebruar–4. märts 2022

04.03.2022 | 14:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Haaberstis, Kristiines ja Lasnamäel), Haapsalus, Tõrvas ja Kohtla-Järvel, sel nädalal kontrolliti avalikku teavet ka Kristiine Kaubanduskeskuses, Rocca al Mare keskuses, Kohtla-Järve kaubanduskeskuses Vironia, Haapsalu Kastani kaubanduskeskuses ning Tõrvas Kevade keskuses. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, 13 firmale saadeti märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 18 varasemast ettekirjutusest olid 16 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, kõik olid korras. Varasematest ettekirjutustest pikendati neljal ettevõttel ettekirjutuse täitmise tähtaega, ühele ettevõttele saadetakse ettekirjutus-sunnirahahoiatus.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Tallinna Sitsi Lasteaia, Narva Paemurru Spordikooli ja Kohtla-Järve Erakool Intellekt töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 89 kontrollitavast 53-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse märtsikuu jooksul.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

MTÜ-s MA RAY Eralasteaed tehti kolmele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning järelkontrollis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Narva Laste Loomemajas vormistati kümme järelkontrolliakti seoses töölepingute lõppemisega.

Keeleameti sõber on professor Helle Metslang

Juba viiendat korda andis Keeleamet välja ameti sõbra tiitli. Tiitel antakse inimesele või organisatsioonile, kes on ametit oma tegevusega toetanud, aidanud kaasa selle eesmärkide saavutamisele eesti keele kaitsmisel või andnud muul moel olulise panuse eesti keele arendamisse ja kaitsmisse. Varem on selle tiitli pälvinud näiteks keeleteadlane ja haridusministeeriumi kauaaegne keelepoliitika nõunik Jüri Valge ning Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll.

Ameti peadirektor Ilmar Tomusk tõi 28. veebruaril 2022 Tartu Ülikoolis tiitlit üle andes esile, et professor Helle Metslang väärib tunnustust kauaaegse, mitmekülgse ning tulemusrikka tegevuse eest keele-elu korraldamisel ja keelepoliitika juhtimisel, tegeliku keelekasutuse ja keelenormi uurimisel ning nendevahelise kooskõla poole püüdlemisel.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, õppekava edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kuus keelefirmat saatsid taotluse uue koolitaja lisamiseks, seitsmest koolitajast kuus said heakskiidu. Kahte koolitusfirmat nõustati tegevusloa taotlemise protsessist.