Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. november - 1. detsember 2017

18.12.2017 | 11:38

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Narvas, Viljandis ja Valgas. 42-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. 18 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. Kümne firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Viljandi linnas ja vallas on kakskeelsed tänavasildid eemaldatud.
    • Jaga

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti kaheksa töötaja keeleoskust, neist kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Jõhvi büroos kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, kõigi keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, ettekirjutusi ei tehtud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Hiiu Maxima seitsme töötaja eesti keele oskust, kõik 7 kaubandustöötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Kontroll samas kaupluses jätkub.

Lõppes keeleoskuse kontroll Tallinna Virbi Maximas, selles kaupluses on 27 töötajat, neist kontrolliti 18 töötaja eesti keele oskust. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti 17-le töötajale, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama. Kahele töötajale, sh kaupluse direktorile on tehtud sunniraha hoiatus.

Viljandi Maxima 25 töötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele.

Tallinna jõuluturul kontrolliti jätkuvalt avalikku teavet – leiti üks rikkumine, kuid sellegi kõrvaldamiseks on juba tellitud eestikeelne reklaam. Kuna keeleinspektsioonile esitas üks laadakülaline kaebuse teenindajate eesti keele mittevaldamise kohta, kontrolliti ka seda, kuidas on tagatud eestikeelne teenindamine jõuluturul. Keeleametnik koos jõuluturu juhatajaga leidis 13 müügikohta, kus eestikeelset teenindust polnud tagatud, enamasti olid need müüjad Leedust, Lätist ja Valgevenest. Ka jõuluturu korraldajad on huvitatud sellest, et jõuluturul kaubeldakse eesti keeles.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Pae Gümnaasiumi kahe uue töötaja keelekontrolli käigus tunnistati ühe õpetaja eesti keele oskus ametikoha nõuetele vastavaks, teine peab sooritama eesti keele eksami.

Lasnamäe Gümnaasiumis oli keeleinspektsiooni ettekirjutus 18-l töötajal, kõigi ettekirjutuste tähtaega pikendati, 9-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka kaks uut õpetajat peavad sooritama eesti keele eksami.

Tallinna Mustakivi Lasteaias on 49 töötajat, neist 14-l oli keeleinspektsiooni ettekirjutus, üks töötaja on sooritanud B2-taseme eksami ja ettekirjutuse täitnud. Ülejäänud 13-l pikendati ettekirjutuse tähtaega, kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Keeleinspektsioon andis heakskiidu ühe keelefirma taotlusele lisada uus õpetaja ning koostas pärast ühe Tallinnas asuva keelefirma külastust kontrollakti, mis on saadetud keelefirmale tutvumiseks.