Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.–31. mai 2024

31.05.2024 | 10:11

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (Haaberstis, Kakumäel, Lasnamäel ja kesklinnas, sh Kärberi keskuses, Mustakivi Kaubanduskeskuses, Raadiku tn Lidlis, Tähesaju Citys ja Solarise keskuses) ning Harjumaal Sakus. Tuvastati 12 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kuuest neli ettekirjutust on täidetud. Kahele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrollis tuvastati, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Prisma Peremarketi Maardu kaupluse, Lido Kristiine OÜ (Kristiine keskuse), Odil Eesti OÜ (Solarise LIDO), OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Lastekodu 14 kaupluse ja Sushihouse OÜ kokku 65 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 46 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustati juba sel nädalal.
Kontrolliti Südamekodud AS-i Pirita Südamekodu töötajate eesti keele oskust. Vormistati 20 esmakontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele tasemeeksam. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
MTÜ-s Vahtra Hooldemaja (Kiviõli) tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam 32 töötajale.
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliinikus lõpetati üks menetlus, sest töötajaga lõpetati tööleping.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Prisma Peremarketi Maardu Prisma töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus. Eksami mitte sooritamise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad kahes kaupluses (üks Jõhvis, teine Tallinnas) vormistati kokku viis esmakontrolli akti: ühe kontrollitava eesti keele oskus vastab nõuetele, neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahele töötajale tehti ühtlasi sunniraha hoiatus.
Rimi Eesti Food AS-i Läänemere mini Rimi töötaja on ettekirjutuse täitnud, keeleametnikud lõpetasid menetluse.
Töötajate eesti keele oskust kontrolliti kaebustest lähtuvalt kahes toitlustusasutuses: Sushihouse OÜ-s ja AZAMOM OÜ-s tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kokku kuuele töötajale.
Kaebus leidis kinnitust ka AS SEBE bussijuhi puhul. Bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
Järelkontrollide käigus tuvastati, et FORUS SECURITY AS-i, H&M Hennes ja Murits OÜ, Mogotel development Estonia OÜ, MOGOTEL ESTONIA OÜ, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i, PEPCO ESTONIA OÜ ja SRD Autopesula OÜ ettekirjutuse saanud töötajad on eesti keele eksami sooritanud ja ettekirjutuse täitnud – keeleametnik lõpetas kokku kaheksa menetlust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal haridusasutustes keelekontrolle ei toimunud. Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palun lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirmat kaht taotlust, esitatud õppekavad vajavad veel täiendamist. Kolm keelefirmat esitas kinnitamiseks uued koolitajad, kaheksast koolitajast viis vastasid nõuetele.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja