Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26. veebruar–1. märts 2024

01.03.2024 | 14:54

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas ja Lasnamäel), Keilas ja Tartus. Tuvastati 15 keeleseaduse rikkumist; kümnest varasemast ettekirjutusest olid üheksa täidetud, ühele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri, milles soovitati paigutada eestikeelne osa nähtavalt, ning teisele ettevõttele tehti ettekirjutus kahe kuu jooksul viia veebileht kooskõlla keeleseaduse nõuetega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Narva-Jõesuu Hooldekodu SA ja OÜ Hacke kokku 60 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 28 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll. Lisaks kontrolliti nelja Bolti vahendusel taksoteenust osutava taksojuhi keeleoskust tõendavaid dokumente, kõigi neljaga tuleb kohtuda.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti AS SEBE kahe bussijuhi eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, mõlemale bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mitte täitmise korral on töötajate suhtes õigus rakendada sunniraha.
OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Majaka 28a kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus viiele töötajale, järelkontrollis pikendati viie töötaja ettekirjutuste tähtaega: ühel töötajal tuleb oma eesti keele oskust täiendada, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühel tuleb juba seekord sunniraha tasuda. Ka Keila Grossi Toidukaubad kaupluses toimus keelekontroll: esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 17 töötajale ning järelkontrollis pikendati kahe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus. Kaks menetlust lõpetati, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud.
Tartu Hooldekodu 22-le ja SA Narva-Jõesuu Hooldekodu 23 töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus töötajate suhtes rakendada sunniraha. 

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontrolli haridusasutustes sel nädalal ei toimunud. Küll aga vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku 3 õppekava) tegevusloa saamiseks, mõlemal koolitusfirmal tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused, õppekavad ei vasta veel nõetele. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta edastati eksperdihinnang Eesti Töötukassale.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja