Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.-30. juuni 2017

07.07.2017 | 13:11

Sel nädalal kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe Coop Kaubanduse AS-i Mustakivi Konsumi töötaja eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele.
    • Jaga

Viimase kahe kuu jooksul on keeleinspektsioon saanud kuus kaebust korteriühistute juhatuse liikmete eesti keele mitteoskamise kohta. Keeleseaduse kohaselt nõutakse mittetulundusühingute juhatuse liikmetelt ja töötajatelt, kelle tööülesannete hulka kuulub mittetulundusühingu liikmetega suhtlemine või teabe edastamine, vähemalt B1- tasemel eesti keele oskust. Korteriühistu juhatus peab tagama eestikeelse asjaajamise ja eestikeelse teabe edastamise, vajadusel tagama tõlke üldkoosolekul. Juhatuses peab olema vähemalt üks liige, kes on suuteline eestikeelset asjaajamist tagama ning eesti keeles suhtlema.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Männikul), Sillamäel, Türil, Sakus ja Elvas, kokku tehti ettekirjutus 18-le äriühingule, ühele kohalikule omavalitsusele ja ühele korteriühistule. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 11 varasemat ettekirjutust on täidetud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe Lasteaias Rukkilill viidi läbi järelkontroll, selgus, et 11 töötajaga on tööleping lõpetatud. Kahe uue töötaja tegelik eesti keele oskus vastab keeleseaduse nõuetele.

Tallinna Allika Lasteaias oli üheksal töötajal ettekirjutus, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, viiele pikendati eksami sooritamise tähtaega, neist kolmele tehti sunniraha hoiatus ning ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Menetlus lõpetati kolme töötaja suhtes seoses töölepingu lõpetamisega.

Kontrolliti ka kahe uue töötaja eesti keele oskust, neist ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, teise eesti keele oskus vastab keeleseaduse nõuetele.

Jätkub keeleoskuse kontroll TTÜ Virumaa Kolledžis, sel nädalal vesteldi kolme töötajaga, kelle eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kahele Tallinnas tegutsevale keelefirmale kontrollakt kokkuvõttega tundide külastusest ja ettepanekutega keeleõppe paremaks korraldamiseks.