Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. mai

29.05.2020 | 13:57

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis ning Kohtla-Järvel, kus tuvastati kokku 18 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et mitmed ettekirjutused on täitmata, inspektsioon saatis ettevõtetele meeldetuletuse ning annab ettekirjutuse täitmiseks aega vastavalt ettevõtte võimalustele pärast eriolukorra lõppemist ja töörežiimi taastumist.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti 15 ettevõtte veebilehti, kahel lehel tuvastati õigekirjavigu, kahel ettevõttel eestikeelne veebileht või eestikeelne teave tegevusvaldkonna kohta puudus. Keeleinspektsioon saadab ettevõtetele märgukirjad.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon on muutnud oma töökorraldust, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele. Keeleametnikud kontrollivad keeleoskuse andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle, tegelevad kaebustega ning nõustavad kodanikke ja ettevõtjaid. Laekunud kaebusi lahendatakse vastavalt võimalustele. Kui tekib vajadus läbi viia töötaja tegeliku eesti keele oskuse kontroll, rakendatakse kõiki meetmeid, et takistada viiruse levikut.

Sel nädalal kontrolliti asutuste esitatud andmete õigsust andmebaasidest, seoses töölepingute lõpetamisega lõpetati Narva Täiskasvanute Koolis kaks ja Narva Soldino Gümnaasiumis seitse menetlust. Jõhvi lasteaiatöötajate keeleoskuse andmete kontroll jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust (kaks õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe firma taotlus uue õpetaja lisamiseks sai positiivse tulemuse ja edastati ministeeriumile. Eesti Töötukassa palvel andsid keeleametnikud oma hinnangu koolitusfirma testide kohta.