Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. jaanuar 2021

29.01.2021 | 12:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Põhja-Tallinnas), Valgas, Elvas, Narvas ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Tuvastati 19 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks eemaldati suulise menetluse käigus kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud. Keeleamet saatis kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 16 ettevõtte veebilehte, neist 11st esmakontrolli käigus kontrollitud veebilehel oli üheksal keeleseaduse nõue täidetud, kahele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasema ettekirjutuse täitmist kontrolliti viiel veebilehel, kõik viis ettevõtet olid ettekirjutuse täitnud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Rimi Eesti Food erinevates Tallinna kauplustes varasemate ettekirjutuste täitmist. Sõle Rimi supermarketis, Tatari mini-Rimi ja Pärnamäe Supermarketis lõpetati kümme menetlust (neist kaks, kuna ettekirjutus on täidetud, ja kaheksa seoses töölepingu lõpetamisega). Kuuel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Propaan teenindaja keeleoskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Narva Täiskasvanute Gümnaasiumi kuuele ja Sillamäe Kannuka Kooli 20 töötajale. Sillamäe Kannuka koolis oli üheksa töötajat ettekirjutuse täitnud ja eesti keele eksami sooritanud. Ühtlasi tehti õpetajatele hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse mitte täitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Tallinnas tehti Lasteaias Delfiin ühele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keeleametnikud koostasid üheksa järelkontrolliakti, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi rakendati viie töötaja suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Kaks koolitusfirmat on esitanud taotluse kehtiva õppekava muutmiseks, neist üks sai heakskiidu ja haridus- ja teadusministeeriumile saadeti positiivne hinnang. Positiivse vastuse sai ühe koolitusfirma taotlus uue koolitaja lisamiseks.