Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.–28. aprill 2023

28.04.2023 | 11:31

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ning Tartu kesklinnas. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 13 olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati kaks keeleseaduse rikkumist, neile ettevõtetele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kõik kolm ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja need menetlused lõpetati.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Jüri kaupluse, Get Fresh Estonia OÜ Kristiine keskuses tegutseva No Bananas müügileti, Juuksurexpress OÜ, Antur Grupp OÜ ja Tallinna Seli Lasteaia kokku 62 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. Aprillis-mais viiakse läbi keelekontroll, kus vesteldakse kokku 28 töötajaga.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Jüri kaupluse töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti talle hoiatus: ettekirjutuse täitmata jätmise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
Keelekontroll toimus BAUHAUS Eesti UÜ Lasnamäe kaupluses, kus kaheksa töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks ja kaheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Rimi Eesti Food AS-i Finest mini Rimi kaupluses kontrolliti ettekirjutuse täitmist ja tuvastati, et ettekirjutus on täitmata. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja rakendasid sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekohas, kus järelkontrolli käigus pikendati 20 töötaja ettekirjutuse tähtaega, kõigi 20 suhtes rakendati sunniraha. Kontroll kutseõppeasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, neist kahe õppekavad tunnistati vastavaks ning edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile. Kolmandale firmale saadeti ettepanekud paranduste sisseviimiseks. Kolm keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks, neist üks lükati tagasi, kaks said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja