Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23. - 27. oktoober 2017

18.12.2017 | 10:58

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Põlvas, Rapla- ja Pärnumaal ning Pärnu linnas. 33-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Kolmteist äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 13 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Raplamaal Eidaperes, Sindis, Uulus, Reiul ja Võistes tuvastati keeleseaduse rikkumisi, mille kohta saadetakse märgukiri kohaliku omavalitsuse ning firmade esindajatele.

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 16 töötaja keeleoskust, neist 12-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati 11 töötajat, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kivimurru Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava keeletaseme eksam kahele uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati seitsme töötaja ettekirjutuse tähtaega, seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks lasteaiatöötaja on ettekirjutuse täitnud, kolm töötajat ametikohalt lahkunud, nende menetlus lõpetati.

Tallinnas Mustjõe Gümnaasiumis oli keeleinspektsiooni ettekirjutus kuuel õpetajal, neist üks on ettekirjutuse täitnud, üks töölt lahkunud, ülejäänud neljal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Samuti peab eksami sooritama üks uus töötaja.

Tallinna Lasnamäe Põhikoolis kontrolliti ühe uue töötaja tegelikku keeleoskust, mis vastas ametikoha nõudele ja ettekirjutust ei tehtud. Samuti pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus ühele töötajale, kellel oli varasem ettekirjutus. Samas koolis kontrolliti ka meditsiiniõe varasema ettekirjutuse täitmist, keeleametnikud hindasid SA Tallinna Koolitervishoiu töötaja keeleoskuse ametikoha nõudele vastavaks ja lõpetasid menetluse.

Maardu Lasteaias Sipsik oli keeleinspektsiooni ettekirjutus kolmel töötajal, neist kaks on ettekirjutuse täitnud, ühel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kolme uue töötaja keeleoskus ei vasta ametikoha nõuetele ning neil tuleb sooritada eesti keele eksam.

Valga Priimetsa koolis kontrolliti kahe töötaja keeleoskust, mõlemad töötajad valdavad eesti keelt nõutud tasemel, neile ei tehtud ettekirjutust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühte keelefirmat Tallinnas. Keeleinspektsiooni esindaja külastas Eesti Töötukassaga koostöös kahte Narvas ja Kohtla-Järvel tegutsevat keelefirmat. Rahuldati ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks.