Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. november 2020

27.11.2020 | 15:17

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel, Haaberstis ja Ülemistel), Tartus ja Valgas. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis 12 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte, neist 16 vastasid keeleseaduse nõuetele, neljale firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus järelkontroll osaühingus EUROAPTEEK, kus kahe töötaja tööleping on lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

OÜ-s Fortuna Travel (hotell Hilton Tallinn Park) oli kolm ettekirjutust, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ühe suhtes lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega, kolmandal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

23. novembril kohtus Ilmar Tomusk Zoomi vahendusel Ukraina keeleombudsmani Taras Kreminiga ning tutvustas talle keeleseaduse järelevalve põhimõtteid.

26. novembril vastas Ilmar Tomusk Tallinna TV ja ajalehe Pealinn küsimustele taksojuhtide keeleoskusnõuete ja nende järelevalve kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe Gümnaasiumis tuvastati esmakontrolli käigus, et 13 uuest töötajast kolme eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele, kümme töötajat peavad sooritama keeleeksami. Järelkontorlli käigus selgus, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kahel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega.

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinnas Lasteaias Ojake, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus kahele töötajale. Üheksast varasemast ettekirjutusest üks oli täidetud, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Lasteaia üheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Seli Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam neljale uuele töötajale, 19 varasemat ettekirjutust said pikenduse koos sunniraha hoiatusega. 12 juhul rakendati ka sunniraha.

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike pikendati ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma parandatud õppekavasid ning need edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Heaks kiideti kahe koolitusfirma taotlused uute koolitajate lisamiseks, dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Ühe koolitusfirma taotlus lükati tagasi.

Eelmisel nädalal külastati kolme koolitusfirmat, kokkuvõte külastusest saadetakse koolitusfirmale järgmisel nädalal.