Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23. – 27. aprill 2018

03.07.2018 | 13:26

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel, Tõrvas ja Valgas, kokku saadeti märgukiri 36-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 15 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 15 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kohtla-Järvel on kakskeelsed tänavasildid asendatud eestikeelsetega ning kauplustes on võõrkeelsele teabele lisatud eestikeelne. Tallinnas Balti jaama turul tuvastati neli uut rikkumist, firmadele on saadetud märgukirjad.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kolme Tallinnas asuvat hotelli, kõigis leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka viies Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Sel nädalal kontrolliti Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja töötajate eesti keeles oskust, esitatud dokumentide alusel kutsuti vestlusele 19 ametnikku ja töötajat, neist 13-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Võrreldes eelmise keelekontrolliga on olukord linnavalitsuses märgatavalt paranenud.

Jätkus Maxima Eesti OÜ Stroomi Maxima XX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Stroomi Maximas on kokku 98 töötajat, keeleametnikud on kontrollinud 44 töötaja keeleoskust, neist 41-le on tehtud ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam.

Kontrolliti AS Selver Balti jaama kaupluse töötajate varasemate ettekirjutuste täitmist. Kolm kaupluse töötajat olid ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

AS OG Elektra Kari tänaval asuva Grossi poe ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti hoiatus selle kohta, kui ettekirjutus on tähtpäevaks täitmata, on Keeleinspektsioonil õigus töötaja suhtes rakendada sunniraha.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (neist üks ettekirjutusega sooritada keeleeksam, teine täiendada eesti keele oskust) ning 9 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kümnele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse (Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa) 552st päästjast 23 ei ole haridust omandanud eesti keeles, seetõttu kehtib neile eesti keele tasemeeksami sooritamise nõue, kõigil Lõuna-Eesti päästeametnikel on ametikoha nõudele vastav keeleeksam sooritatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Tähekese lasteaias kontrolliti 16 töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist ja kahe uue töötaja tegelikku keeleoskust. Üks õpetaja abi on sooritanud eesti keele eksami, ühe töötajaga on tööleping lõpetatud. Üheteistkümnel lasteaia töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, 13-le töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme suhtes rakendati sunniraha. Kokku on Tähekese lasteaias 43 töötajat, neist 16 keeleoskus ei vasta kehtestatud nõudele.

Valga Lasteaias Pääsuke pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega, neile tehti sunniraha hoiatus ning rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust, koostati kaks kontrollakti keelefirma külastuste kohta ja ühele keelefirmale saadeti tutvumiseks kokkuvõte inspektsiooni ettepanekutega.