Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. märts 2021

26.03.2021 | 11:35

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas ja Põhja-Tallinnas), Kohtla-Järvel, Sillamäel ning Valgas. Tuvastati 25 keeleseaduse nõuete rikkumist. Suulisi menetlusi avaliku teabe osas tehti kaheksal korral. Kontrolliti 59 ettevõtte avalikku teavet seoses Covidiga, neist 55 oli teave korras.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis piiranguid arvestades kahele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.

Kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. Kaheksale ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Rimi Eesti Food AS Tornimäe Rimi kaupluse teenindajate keeleoskust. Ühele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolme töötajaga oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Lisaks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Läänemere mini-Rimi teenindajate keeleoskust. Ühele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus. Kahel kinnisvaraettevõtte töötajal lõpetati menetlus tööülesannete muutmise tõttu.

Drive-in Kätte ja kaasa

Tunnustame neid, kes pöörduvad klientide poole eesti keeles

Viimastel nädalatel on Keeleametile esitatud Eesti eri paikadest arvukalt kaebusi ingliskeelse väljendi drive-in kasutamise kohta avalikus teabes. Selliseid silte näeb nende kaupluste ning söögi- ja joogikohtade ees, ustel ja akendel, mis oma kaupa kaasa müüvad. Tihti on drive-in-silt ka kohas, kuhu auto ega muu sõiduvahendiga ligi ei pääse. Meenutagem, et selle võõrkeelse tsitaatväljendi tähendus on sissesõidu-, näiteks sissesõidukohvik, sissesõidurestoran, sissesõidumüük jne. See tähendab, et kaupa või teenust on võimalik saada autost väljumata.

Kuna kõnealune silt informeerib tarbijat sellest, kuidas teenust osutatakse, peab see teave olema esitatud eesti keeles. Eesti keelele võib keeleseaduse kohaselt lisada ka tõlke võõrkeelde, kuid ainult võõrkeelne teave on vastuolus seadusega.

Hea eeskuju

Suurepäraseks eeskujuks on Rocca Al Mare Kaubanduskeskus ja Kristiine Keskus, kes on kaupade üleandmiseks mõeldud koha tähistanud ilusa ja selge eestikeelse sildiga „Kätte ja kaasa“.

Keeleamet loodab, et ka teised kaupmehed sellest eeskuju võtavad ning pöörduvad oma klientide poole eesti keeles.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Tallinna Lehola Lasteaias tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eksam ning ühele ettekirjutus täiendada keeleoskust. Kõigile kolmele tehti sunniraha hoiatus. Ühe töötajaga oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Narva Lasteaia Sädemeke uutest töötajatest kolm peavad sooritama eksami ning neile tehti sunniraha hoiatus. Kahel uuel kontrollitud töötajal tunnistati keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks. 21 varem ettekirjutuse saanud töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Neist 19 suhtes rakendati sunniraha. Kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud.

Kohtla-Järve Lasteaia Kakuke uutest töötajatest kaks peavad sooritama eksami ning neile tehti sunniraha hoiatus. 8 varasemal töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus, samuti rakendati nende suhtes sunniraha. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal olid hindamisel kahe keelefirma õppekavad, kokku neli õppekava. Ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks sai heakskiidu, selle kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile positiivne hinnang.

Hindamisel oli ka kahe keelefirma taotlus uute koolitajate lisamiseks, kellele andis Keeleamet positiivse hinnangu.

Lisaks osales keeleametnik distantsõppe vormis korraldatud eesti keele kursusel ühes keelefirmas ning selle kohta edastati keelefirma juhile kokkuvõte.