Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. juuni 2020

26.06.2020 | 14:40

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Pärnus, Virtsus, Muhumaal, Lõuna-Eesti ujumiskohtades, Kohtla-Järvel ning Jõhvis. Kokku tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm täideti suulise menetluse käigus koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kümme ettevõtet on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kuuele ettevõtetele saatis keeleametnik meeldetuletuse ja andis ettekirjutuse täitmiseks aega vastavalt ettevõtte võimalustele pärast eriolukorra lõppemist ja töörežiimi taastumist.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti 56 ettevõtte (sh Tartu toitlustusasused, mitmed Tallinna teenindus- ja toitlustusettevõtted jm) veebilehti, üheksal lehel tuvastati õigekirjavigu, ühel ettevõttel eestikeelne veebileht või eestikeelne teave tegevusvaldkonna kohta puudus. Keeleinspektsioon saadab ettevõtetele märgukirjad.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkub keeleoskust tõendavate andmete kontroll andmebaasides ja ettevalmistuste tegemine III kvartali tegeliku keeleoskuse kontrolliks. Seoses töölepingute lõpetamisega lõpetati seitse menetlust Narva Lasteaias Tuluke ja kaheksa menetlust Narva Lasteaias Tareke.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Viie firma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai positiivse tulemuse ja edastati ministeeriumile.

Alates 29. juunist kuni 26. juulini on suurem osa inspektsiooni töötajaist puhkusel. Puhkuste perioodil jätkub isikute kaebuste lahendamine ja nõustamine nii keeleseaduse nõuete täitmise kui ka keelekoolitajate tegevuslubade taotlemise valdkonnas.