Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22. – 26. jaanuar 2018

03.07.2018 | 10:51

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Mustamäe teel asuva kaupluse viie töötaja eesti keele oskust. Keeleinspektsioonile laekunud kaebus leidis kinnitust: kõigile viiele kaupluse töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Jätkus keelekontroll Stroomi Maximas, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus viiest töötajast neljale, järelkontrolli käigus pikendati kuuest töötajast viie ettekirjutuse tähtaega, samuti tehti viiele kaubandustöötajale sunniraha hoiatus. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Jätkub keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (neist üks ettekirjutusega) ja kuus järelkontrolliakti (neist kolm ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Nõmme Lastekodu viie töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Lasnamäel asuva ilusalongi töötajate keeleoskust, ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti kontrolliti Valgas asuvate ilusalongide avalikku teavet, keeleseaduse rikkumist ei tuvastatud.

Keeleinspektsioon on saanud korduvalt kaebusi OÜ Saparal apteekrite ja apteegi teenindajate keeleoskuse kohta. Sel nädalal tehti ettekirjutus kahele apteegi töötajale.

Järelkontrolli käigus lõpetati menetlus kolme OÜ Grifs turvatöötaja suhtes, kes on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Tartu Perekodu Käopesa kaks töötajat ja Tartu Lasteaia Mõmmik üks töötaja on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, menetlus lõpetati.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Valgas, kokku tehti ettekirjutus 12-le äriühingule. 20 firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 12 äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal külastasid keeleametnikud Tallinna Kadaka Põhikooli, kus üheksal töötajal oli varasem ettekirjutus, ükski pedagoog ettekirjutust täitnud ei olnud. Ettekirjutuste tähtaega pikendati, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Lisaks kontrolliti kahe uue töötaja tegelikku eesti keele oskust, neist ühel tuleb sooritada ametikohal nõutav keeleeksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud ühele uuele Tallinnas tegutsevale keelefirmale kirja infoga tegevusloa taotlemise kohta.