Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. november 2022

25.11.2022 | 15:11

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna süda- ja kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel, Valgas, Narvas ja Sillamäel. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest viis eemaldati kohe ja kahel juhul saadeti märgukiri nõudega, et edaspidise teabe lisamisel tuleb arvestada keeleseaduse nõudeid. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 varasemast ettekirjutusest oli 12 täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist üks veebileht oli võõrkeelne, ettevõttele saadeti märgukiri. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et mõlemad ettevõtted on ettekirjutuse täitnud ja menetlused lõpetati.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks Narva Soldino Gümnaasiumi, Karjamaa Põhikooli, erakoolide SA Avatud Kool, MTÜ Kool 21. sajandil, OG Elekstra AS-i Grossi Toidukaubad Endla tn kaupluse, Maxima Eesti OÜ Tondiraba Maxima XX kaupluse, Jysk Linnen´n Furniture OÜ Tartu Lõunakeskuse kaupluse, Pihooja OÜ Gerkus Hambaravi ning ProSmile OÜ hambakliiniku töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 106st kontrollitust 45 töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele. Tegeliku eeleoskuse kontrolliga alustati sel nädalal.
Jysk Linnen´n Furniture OÜ Mustakivi JYSK kaupluses kontrolliti kolme töötaja eesti keele oskust, neist ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele B1-taseme eksam.
Maxima Eesti OÜ Tondiraba 7 Maxima XX kaupluses kontrolliti kaebuses nimetatut ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Tartu Anne 57 kaupluses lõpetati menetlus, sest ettekirjutus on täidetud. Valga Maxima XX kaupluses lõpetas keeleametnik menetluse, sest töötajaga on tööleping lõpetatud.
Ka Alzur City OÜ kohvikus Alzur Grand Cafe leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
AS-is Eesti Raudtee oli Keeleameti ettekirjutus 18 töötajal. 17 töötajal pikendasid keeleametnikud ettekirjutuse tähtaega, eksami tähtajaks mittesooritamise korral on õigus nende suhtes rakendada sunniraha. Ühe töötajaga on töösuhe lõpetatud, mistõttu lõpetas Keeleamet menetluse.
Pihooja OÜ Gerkus Hambaravi töötaja on eesti keele eksami sooritanud, keeleametnik lõpetas menetluse.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.
Jätkus keelekontroll Narva Keeltelütseumis, kus vormistati seitse esmakontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kõigile seitsmele kontrollitule tehti sunniraha hoiatus. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kümnel pikendati eksami sooritamise tähtaega ja tehti sunnirahahoiatus. Üheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Tallinna Unistuste Lasteaias tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus ühele töötajale. Kui töötaja ei soorita eesti keele eksamit tähtajaks, on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha. Kuuel töötajal pikendati järelkontrolliaktiga eksami sooritamise tähtaega, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Kolkja Lasteaed-Põhikoolis vormistati järelkontrolli akt menetluse lõpetamise kohta, sest töötajaga on tööleping lõpetatud.
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses vormistati seitse esmakontrolli akti, neist kaks on korras (töötajate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõuetele), viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunnirahahoiatus.
Jõhvi Muusikakoolis kontrollitud uue töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks.
Samuti toimus keelekontroll Sillamäe Spordikompleksis Kalev, kus keeleametnik koostas kuus esmakontrolliakti: üks akt on korras, viis akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Esmakontrolliaktiga tehti viiel juhul ka sunnirahahoiatus. Ühel töötajal oli Keeleameti ettekirjutus, keeleametnik tuvastas, et ettekirjutus on täitmata, pikendas ettekirjutuse tähtaega ja tegi sunnirahahoiatuse.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
Sel perioodil hinnati nelja koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, Keeleamet saatis mõlemale firmale ettepanekud õppekavade parandamiseks, menetlus jätkub.
Kolm koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, seitsmest õpetajast kuus said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
24. novembril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi, HARNO ja Keeleameti koostöös keelefirmade ja täiskasvanute eesti keele õpetajate infopäev, kus räägiti keeleseaduse muudatustest, keeleoskustasemetest ja eksamitest, eesti keele õppe korraldusest põgenikele ning haridustöötajatele, päevakorras oli ka ülevaade eestikeelsele haridusele ülemineku kohta.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja