Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21. – 25. mai 2018

03.07.2018 | 14:05

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Haapsalus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Haapsalus tuvastati kaks keeleseaduse rikkumist, ettevõtetele saadeti märgukirjad. Kahele Kohtla-Järve ettevõttele pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Sellel nädalal saadeti märgukiri 24-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 31 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt. 15 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kahes hotellis ettekirjutuste täitmist, lisaks palus üks hotell ajapikendust.

Avalikku teavet kontrolliti ka ühes Tallinna ärimajas, tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadeti üheksale ärimajas tegutsevale ettevõttele. Mitmes ärimajas on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kaebuse lahendamiseks jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Narva Mõisa tänava kaupluses, kus ühe töötaja keeleoskus hinnati ametikoha nõudele vastavaks, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam, neile kuuele tehti ka sunniraha hoiatus. Jätkus kontroll Tallinnas Tammsaare tee Maxima XX kaupluses, kus koostasid keeleametnikud 2 esmakontrolli akti (mõlemad ettekirjutusega) ja 5 järelkontrolli akti (3 ettekirjutusega ja 2 sunniraha hoiatusega).

Samuti jätkus Lasnamäe Maximarketi töötajate keeleoskuse kontroll. Keeleinspektsioonile laekunud kaebus on põhjendatud – kümnest kontrollitud töötajast kaheksa keeleoskus ei vasta kehtestatud nõuetele.

Keeleinspektsioon sai kaebuse Põhja-Tallinnas tegutseva kondiitriäri teenindaja ebapiisava eesti keele oskuse kohta, kontrolli käigus tuvastati, et müüja valdab eesti keelt piisavalt.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 2 esmakontrolliakti (neist 1 korras) ning 2 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kolmele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

22.05. andis Ilmar Tomusk intervjuu veebiportaalile geenius.ee, milles selgitas võõrkeelsete veebilehtedega seonduvat.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kolmele Ida-Virumaal tegutsevale keelefirmale eelakt tutvumiseks ja anti hinnang kolme keelefirma õppekavade taotlustele. Ühe koolitusfirma taotlus sai heakskiidu.