Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.-24. august 2018

24.08.2018 | 14:58

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Värskas, Võrus, Valgas ja Narvas. Narvas tuvastati kakskeelne tänavasilt, mis on vastuolus keeleseaduse ja kohanimeseaduse nõuetega, linnavalitsusele saadeti sellekohane märgukiri.
    • Jaga

Märgukiri keeleseaduse nõuete rikkumise kohta saadeti 31-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 28 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist seitse ainult osaliselt. 18 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas kolme hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse järgmisel nädalal märgukiri.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Virbi Maxima X ja Smuuli Maxima XX kaupluse töötajate eesti keele oskust, seitsmele töötajale tehti ettekirjutus, neljale sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks Rimi Eesti Food AS-i Tondi Rimi supermarketi töötajate eesti keele oskust, 21-st töötajast kolm peavad sooritama B1-taseme eesti keele eksami.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 7 esmakontrolliakti (neist 5 ettekirjutusega sooritada nõutav eesti keele eksam) ning 14 järelkontrolli akti (neist 6 ettekirjutusega sooritada nõutav eesti keele eksam). Üheksale meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Valga Lasteaias Pääsuke kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust ja varasema ettekirjutuse täitmist. Ettekirjutused on täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuste tähtaega, tegi sunniraha hoiatuse ja rakendas sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal kontrolliti keelefirmade veebilehti ja kolmele firmale saadeti märgukiri, sest nende veebileht ei vasta nõuetele. Kaks keelefirmat said Keeleinspektsiooni hinnangu oma õppekavataotlusele.