Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. märts 2023

24.03.2023 | 14:06

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Telliskivi loomelinnakus ja Vana-Mustamäel). Tuvastati kaheksa keeleseaduse nõuete rikkumist, millest üks lahendati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud, kaheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti ühe ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati keeleseaduse rikkumine ja ettevõttele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kontrolliti viie varasema ettekirjutuse täitmist; inspektor tuvastas, et kolm ettekirjutust on täidetud ning veebileht vastab keeleseaduse nõuetele, kahele ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Järveotsa tee kaupluse, Venma VT OÜ Maardu kaupluse Sinu Pood, Tallinna Sinilille lasteaia, Narva Täiskasvanute Kooli ja WINWINSTAY Estonia OÜ kokku 118 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 44 töötajaga tuleb kohtuda ja aprilli alguses läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Maardu Linnavalitsuse töötaja eesti keele oskust. Töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Maardus kontrolliti ka Maardu Sotsiaalmaja ühe töötaja eesti keele oskust. Ka tema kohta esitatud kaebus sai kinnitust ja keeleametnikud tegid talle ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.
Kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketi kahe töötaja varasema ettekirjutuse täitmist ning tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teisel pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega: ta peab täiendama oma eesti keele oskust, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
23. märtsil külastasid Keeleametit Maxima Eesti OÜ esindajad. Keeleamet tutvustas oma järelevalve põhimõtteid, sh Ukraina sõjapõgenikest teenindustöötajate keeleoskuse järelevalvega seonduvat. Maxima esindajad rääkisid 2023. aastaks plaanitud arendus- ja korraldustegevustest ning töökorralduses plaanitavatest muudatustest, mis aitavad paremini täita keeleseaduses sätestatud nõuet tagada klientidele eestikeelne teave ja teenindamine.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kuue keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks. Viiele õpetajale anti heakskiit. Keeleametnikud külastasid ühe keelefirma tundi, mille kohta koostati eksperdihinnang.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja