Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. mai 2024

24.05.2024 | 15:12

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Vabaduse puiesteel ning Tartus (sh kaubanduskeskuses). Tuvastati 32 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et üheksast seitse ettekirjutust on täidetud. Kahele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kolm olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrollis tuvastati, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud, kahele (PitStart OÜ ja Tallinn Dolls OÜ) saadeti meeldetuletus.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Prisma Peremarketi Lasnamäe kaupluse, Estonian Lines OÜ, Kalamaja Perearstid OÜ, MTÜ Vahtra Hooldemaja Kiviõlis, Narva Linna Sotsiaalabiameti, Viiking Security AS ning kahe taksofirma (Bolt Services EE OÜ ja Bongo OÜ) kokku 106 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 62 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustati juba sel nädalal. 
Kontrolliti Aseri Lille Kodu (MTÜ Lille Turvakodu) töötajate eesti keele oskust, vormistati neli esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kunda Eakate Kodus (Westender OÜ) tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam üheksale töötajale ja Kunda Villa Alfredis (OÜ Nemesten) viiele töötajale.
Roseni Majad OÜ kahele kuulsaali töötajale tehti samuti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Prisma Peremarketi Lasnamäe Prisma töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus. Eksami mitte sooritamise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
Rimi Eesti Food AS-i Läänemere mini Rimi kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam seitsmele töötajale, kahele neist tehti ka sunniraha hoiatus. Järelkontrolli aktiga pikendati sama kaupluse ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
Kontrolliti kahe Viking Security AS-i turvamehe eesti keele oskust ja keeleametnikud kinnitasid nende keeleoskuse ametikoha nõuetele vastavaks, ettekirjutusi ei tehtud.
Samuti kontrolliti kahe taksojuhi (Bolt Services EE OÜ ja FIE O.Sliusarenko) keeleoskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Shah Trade OÜ taksojuhi senise ettekirjutuse tähtaega pikendati ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Paldiski Vene Põhikoolis, kus ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam tehti neljale töötajale. Koolis vormistati neli järelkontrolli akti, kõik menetluse lõpetamise kohta: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja kolme töötajaga on töösuhe lõpetatud.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palun lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotluseid, kõik taotlused – nii tegevusloa kui õppekavade mooduliteks jagamise taotlused -  said heakskiidu. Üks keelefirma esitas kinnitamiseks uue koolitaja, keeleametnikud edastasid positiivse hinnangu haridus- ja teadusministeeriumile.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja