Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. november 2020

05.11.2020 | 16:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Lasnamäel), Kohtla-Järvel ja Tartus. Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 13 olid täidetud. Keeleamet saatis kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 14 ettevõtte veebilehte, neist viis olid eestikeelsed, viiele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus keelekontroll OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Tallinna kauplustes, kontrolli käigus tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale ja täiendada eesti keele oskust ühele töötajale. Endla 53 kaupluses oli varasem ettekirjutus seitsmel töötajal, järelkontrolli käigus selgus, et üks töötaja on töölt lahkunud, kuuel töötajal ettekirjutuse tähtaega pikendati, kolmele neist tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Optimera Estonia AS-i Ehituse ABC teenindajate eesti keele oskust, keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam kolmele. Kaheksa kontrollitu keeleoskus vastas nõuetele. Kontroll kaupluses jätkub järgmisel nädalal.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Laagri Rimi hüpermarketi ühe töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Liikuri Lasteaias, esmakontrollis tunnistati ühe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks. Üheksast varasemast ettekirjutusest on täidetud kaks, ühe töötajaga on tööleping lõpetatud, kuuel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning neist nelja puhul rakendati sel korral ka sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma parandatud õppekavasid, kuid see ei ole veel valmis kinnitamiseks. Keeleametnikud andsid soovitusi õppekavade parandamiseks. Sel nädalal esitas üks koolitusfirma taotluse uue koolitaja lisamiseks, dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Eelmisel nädalal külastatud koolitusfirmale saadeti kokkuvõte külastusest tutvumiseks.