Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.-5. mai 2017

05.05.2017 | 10:34

Lõppenud nädalal kontrolliti laekunud kaebuse lahendamiseks Tallinnas kahe Maxima kaupluse kahe töötaja eesti keele oskust, neist ühel vastab keeleoskus kehtestatud nõudele, teine peab sooritama eesti keele eksami. Samuti peab eksami sooritama üks Meriton Hotels OÜ töötaja.
    • Jaga

Kahele korteriühistule saadeti märgukiri, et täpsustada juhatuse liikmete eesti keele oskust.

Lõppes SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi kliiniku töötajate eesti keele oskuse kontroll, 54-st töötajast kutsuti vestlusele 37, neist 23-le (sh seitse meditsiiniõde) tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam ja viis töötajat peavad oma keeleoskust täiendama. Üheksa töötaja keeleoskus vastas kehtestatud nõudele.

Jätkub Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse töötajate keeleoskuse kontroll.

Avaliku teabe keeleseaduse nõuetele vastavust kontrolliti Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narva-Jõesuus ja Tõrvas. 16-le äriühingule tehti ettekirjutus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe lasteaias Rukkilill tehti esmakontrolli käigus neljale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja ühele ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust. Järelkontrolli käigus tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, neist seitsmele ka sunniraha hoiatus.

Linnamäe Vene Lütseumis toimunud keeleoskuse järelkontroll näitas, et 11-st töötajast üks oli ettekirjutuse täitnud, üheksal pedagoogil pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama. Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kahe õpetaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Inspektsioon külastas kahte Ida-Virumaal tegutsevat koolitusfirmat ning edastas neile tutvumiseks kokkuvõtte keeleinspektsiooni ettepanekutega keeleõppe paremaks korraldamiseks.