Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.-23. veebruar 2024

01.03.2024 | 14:49

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas), Maardus, Jõhvis ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Tuvastati 11 keeleseaduse rikkumist, 16 varasemast ettekirjutusest olid 10 täidetud, kuuele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Esmakontrolli käigus kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, kahele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et ainult üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, kahele ettevõttele anti ettekirjutuse täitmiseks lisaaega.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Rimi Eesti Food Hiiu RIMI, OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Lastekodu 14 kaupluse, MAXIMA Eesti OÜ Paepargi XX kaupluse, Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse, Narva-Jõesuu Hooldekodu SA, OÜ Järve Südamekodu ja Bolt taksorakenduse Car 4 Rent OÜ kokku 57 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 44 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.

AS Prisma Peremarketi Sikupilli Prismas jätkus keeleoskuse kontroll, sel nädalal vormistasid keeleametnikud 12 esmakontrolli akti, neist üks oli korras, 11 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti esmakontrolli käigus ka sunniraha hoiatus.
Mustika Prismas kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust, kaebus leidis kinnitust: töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

SA Narva-Jõesuu Hoolekodu 25 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse mitte täitmise korral tuleb töötajatel tasuda sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jõhvi Lasteaiad juhataja palvel kontrolliti ühe töötaja keeleoskuse vastavust nõuetele – keeleametnik kinnitab: töötaja keeleoskus vastab nõuetele. Sillamäe lasteaias Rukkilill ja Jaaniussike vormsitas keeleametnik kummaski kuus järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega. Samuti vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma tegevusloa taotlust (kokku kolm õppekava), õppekavad vajavad veel täiendamist, keeleametnik saatis koolitusfirmadele ettepanekud. Üks keelefirma taotles koolitaja(te) lisamist, mõlemad koolitajad said Keeleametilt heakskiidu. Külastati ühe koolitusfirma tundi, hinnang koostatakse ja saadetakse nii koolitusfirmale kui Eesti Töötukassale järgmisel nädalal.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja