Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–23. oktoober 2020

23.10.2020 | 12:57

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja sadama piirkonnas, Pirital), Narvas ja Tartus. Tuvastati 26 keeleseaduse rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis 16-le firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist seitsmele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal, kuid vajadusel kohtutakse kontrollitavate töötajatega, kasutades kõiki turvameetmeid. Sel nädalal toimus keelekontroll OG Elektra AS-i Tammsaare tee Grossi kaupluses, kus kaebuse lahendamis käigus tehti ettekirjutus neljale töötajale.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti K-Valve turvatöötajat Ida-Virumaal, keeleametnike hinnangul vastab turvatöötaja keeleoskus ametikoha nõudele, ettekirjutust ei tehtud.

Maxima Eesti OÜ Pae Maxima X kaupluses tehti esmakontrolli käigus kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus pikendati kahe töötaja ettekirjutuste tähtaega, kahele Maxima müüjale tehti sunniraha hoiatus.

Art-Souvenir OÜ kaupluses lõpetati ühe töötaja suhtes menetlus, sest töötaja on töölt lahkunud. Samas tehti uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lasnamäe Gümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eksam ühele uuele töötajale ning 15 töötajal pikendati järelkontrolli käigus ettekirjutuse tähtaega, tehti 14 sunniraha hoiatust. Sunniraha rakendati kaheksa pedagoogi suhtes. Kolme töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest tööleping on lõpetatud.

Narva Keeltelütseumis kontrolliti esmakontrolli käigus 20 töötaja eesti keele oskust, neist nelja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, 16-le tehti ettekirjutus sooritada eksam. Samas koolis oli varasemast 21 töötajal ettekirjutus, neist kolm olid ettekirjutuse täitnud. 18-l pikendati ettekirjutuse tähtaega. 27 töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Taime Lasteaias pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal, kahele töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada nende töötajate suhtes sunniraha.

Jätkus keelekontroll Jõhvi lasteaedades Kalevipoja ja Pillerkaare majas. Kokku tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale, kolme töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks. Üks töötaja oli varasema ettekirjutuse täitnud.

Valga WALKO Lasteaias tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada aasta jooksul eesti keele eksam, ülejäänud 33 töötajat valdavad eesti keelt.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said ühe koolitusfirma tegevusloa taotlused heakskiidu ning need edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Sel nädalal esitasid viis koolitusfirmat taotluse uute koolitajate lisamiseks, seitsmest õpetajast said kinnituse kuus ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Samuti külastasid keeleametnikud ühte koolitusfirmat, kokkuvõte külastusest edastatakse firmale järgmisel nädalal.