Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19. – 23. november

23.11.2018 | 11:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Mustvees. Kokku saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 2 osaliselt. Kuue firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti Ülemiste City ärimajasid, kus tuvastati mitmeid rikkumisi, kirjad ettevõtetele saadetakse järgmiste nädalate jooksul. Kaks ärimaja on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täitnud. Neljas Tallinnas asuvas hotellis tuvastati rikkumisi esmakontrolli käigus, hotellidele saadeti märgukiri, kolmes hotellis pikendati järelkontrolli käigus ettekirjutuse tähtaega.

Uues kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn tuvastati mitmeid keeleseaduse rikkumisi: seitsmele äriühingule saadeti ettekirjutus eestikeelse teabe lisamise kohta ja ühelt äriühingult ootab Keeleinspektsioon kaebuse lahendamiseks töötajate keeleoskust tõendavaid andmeid.

Jätkus kontroll Maxima Eesti OÜ kauplustes, sel nädalal kontrolliti Linnamäe Maxima XXX kaupluses uute töötajate eesti keele oskust ja seniste ettekirjutuste täitmist: neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kaks töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama, kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati. Linnamäe Maximas kontroll jätkub. Jõhvi Maximas kontrolliti seitset töötajat, neist viiele tehti ettekirjutus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Väike-Ameerika kaupluse nelja töötaja eesti keele oskust, neist kahele tehti ettekirjutus sooritada eksam, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka kahe Tallinna Linnatranspordi AS-i töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust – mõlemale bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud ühe järelkontrolliakti. Aastapikkune kontroll tervishoiuasutuses lõpeb, kui viimase 7 arsti töögraafik võimaldab neil kohtuda keeleametnikega.

Jätkus järelkontroll Ida Päästekeskuses, sel nädalal tehti järelkontrolli käigus ühele päästjale ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, samuti rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus keelekontroll Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus viiele õpetajale (neist üks täiendamise kohta), järelkontrolli kutsuti 11 töötajat. Ehkki Tallinn korraldab selles koolis tasuta keeleõppekursusi, ei olnud ükski õpetaja ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste tähtaega 10 õpetajal, ühe õpetajaga on tööleping lõpetatud, kaheksale õpetajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha. Ka koolijuhi ettekirjutus on täitmata, Keeleinspektsioon rakendas tema suhtes sunniraha.

Keeleametnikud alustasid dokumentide kontrolli Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses, Valga Gümnaasiumis ja Peipsi Gümnaasiumis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning ühe firma tegevusloa taotlust, kõik taotlused said heakskiidu. Kahe firma õppekavadele anti hinnang, tegevusloa saamiseks tuleb õppekavades teha parandusi. Ühele koolitusfirmale edastati kontrollakt. Ühele koolitusfirmale saadeti infokiri tegevusloa taotlemise nõuete kohta.