Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–23. aprill 2021

23.04.2021 | 16:04

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Lasnamäel, Pirital, Viimsis ja Põhja-Tallinnas), Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 30 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist neljal juhul oli tegemist võõrkeelse teabega COVID-19 piirangute kohta. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 13 olid täidetud. Seitsmel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega arvestades olukorda riigis. Keeleamet saatis kuuele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist 12 ei vasta keeleseaduse nõuetele ja nendele ettevõtetele saadeti märgukiri.

Kokku saatsid sel nädalal keeleametnikud kirja 19 ettevõttele.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Tallinna Lasteaias Südameke ühele uuele töötajale ning pikendasid kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti ka sunnirahahoiatus. Seitsme töötaja suhtes lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega.

Tallinna Pae Lasteaias tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus kahele uuele töötajale. Kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, neile tehti ka sunniraha hoiatus. Kaks menetlust lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega ning üks seoses töötaja viimisega madalamale ametikohale.

Tallinna Allika lasteaias koostati kümme järelkontrolli akti, neist kaks seoses töölepingu lõpetamisega, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Narva Lasteaias Vikerkaar tehti ettekirjutus neljale töötajale, ühtlasi tehti neile hoiatus, et kui ettekirjutus ei ole täidetud ettenähtud ajaks, võib keeleametnik nende suhtes rakendada sunniraha. Samas lasteaias oli 16 töötajal varasem ettekirjutus, mis on täitmata. Keeleametnikud otsustasid pikendada ettekirjutuse tähtaega, tehes 16 sunniraha hoiatust; 14 juhul rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Pääsuke tehti esmakontrollis ettekirjutus ja sunniraha hoiatus neljale töötajale. Varasemast 11 ettekirjutusest kolm olid täidetud ja need menetlused lõpetati. Lõpetati menetlus ka nende nelja töötaja osas, kellega on tööleping lõpetatud. Nelja töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati, tehti sunniraha hoiatus ja kolmele töötajale vormistati täitekorraldus.

Ilmar Tomusk selgitas Ärilehes viimasel ajal Keeleametile palju kaebusi toonud võõrkeelse väljendi drive-in kasutamise ja väärkasutamisega seonduvat ning vastas Delfi küsimustele Keeleameti tegevuse kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Keeleameti menetluses oli kahe keelefirma taotlus koolitajate lisamiseks, kaheksast taotlusest viis said heakskiidu.