Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18. – 23. veebruar

03.07.2018 | 11:21

Sel nädalal kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Kolde mini-Rimi töötajate eesti keele oskust, 15-st töötajast neljale tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eksam.
    • Jaga

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud üheksa esmakontrolliakti (neist 2 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ja 16 järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), 18-le töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kahele Puhas Pesu OÜ töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Mustvees, kokku saadeti märgukiri 25-le äriühingule. 12 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kaheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Ühe äriühingu suhtes algatati haldusmenetlus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lasnamäe Vene Gümnaasiumis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus üheksal töötajal, üks õpetaja oli ettekirjutuse täitnud. Kaheksa koolitöötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja seitsmele tehti sunniraha hoiatus. Nelja õpetaja suhtes rakendati sunniraha. Ühe uue töötaja keeleoskus ei vasta kehtestatud nõudele ja talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Peipsi Gümnaasiumis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Mustvee Lasteaias oli kahel töötajal ettekirjutus, mõlemad on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Kontrolliti MTÜ Edu Valem Eralasteaia töötajate eesti keele oskust. 34-st töötajast oli kontrollitavaid 16, neist 14-le tegi Keeleinspektsioon ettekirjutuse. Seitsmel töötajal oli varasem ettekirjutus, neist viiel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neljale tehti sunniraha hoiatus. Kaks töötajat on töölt lahkunud, nende suhtes menetlus lõpetati. Uutest töötajatest said Keeleinspektsiooni ettekirjutuse üheksa töötajat.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud kontrollakti ühele keelefirmale ning külastasid ühe Tallinnas tegutseva keelefirma tunde. Ühele täienduskoolitusasutusele saadeti märgukiri seoses veebilehel esinevate puudustega.