Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18. – 22. märts 2019

22.03.2019 | 09:31

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Keilas, Paldiskis, Valgas, Elvas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati üheksal firmal ettekirjutuse tähtaega, 21 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühes ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kahes Tallinna hotellis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, hotellidele saadeti märgukiri. Kaks Tallinnas asuvat hotelli on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Toimus järelkontroll Narva Linnavalitsuses, kümnel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, üks peab oma keeleoskust täiendama. Tehti üksteist sunniraha hoiatust ja kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Lõppes keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Kopli Maxima X kaupluses, 24-st töötajast 16-le tehti ettekirjutus, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja üks töötaja peab tasuma sunniraha. Samuti lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Valdeku Maxima X kaupluses, kus 31-st töötajast kontrolliti 12, neist seitsmele tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama. Kahe töötaja keeleoskus vastab ametikoha nõuetele ja üks töötaja oli viidud madalamale ametikohale, mistõttu muutus tema suhtes keeleoskuse nõue. Üks järelkontrolli akt on lõpetamise kohta, sest töötaja on töölt lahkunud.

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järvel Maxima Eesti OÜ Mõisa tee kaupluses, kus koostati viis esmakontrolliakti, neist üks korras ja neli ettekirjutusega sooritada eksam. Samuti tehti kõigile neljale töötajale sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe perearstikeskuse perearsti ja pereõe eesti keele oskust ja tuvastati, et perearsti keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, pereõde peab oma keeleoskust täiendama.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti kolme Paldiski, kahe Keila, kolme Lasnamäe ja kahe Lilleküla päästekomando päästja tegelikku eesti keele oskust, ettekirjutus tehti kahele päästjale. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Alustati dokumentide kontrolliga Ida-Viru Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumi AS-s.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Paldiski Vene Põhikoolis pikendati kahe töötaja ettekirjutust, neile tehti sunniraha hoiatus ja üks pedagoog peab tasuma sunniraha. Paldiski Ühisgümnaasiumis kontrolliti kahe töötaja keeleoskust, mõlemad valdavad eesti keelt hästi, ettekirjutusi ei tehtud.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis pikendati kahel töötajal eksami sooritamise tähtaega.

Kontrolliti Tallinna Päevalille Lasteaia kahe töötaja senise ettekirjutuse täitmist, ettekirjutuse tähtaega tuli pikendada, tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Lasteaias Sinill on 58 töötajat, kellest 21-l oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus. Sel nädalal pikendati keelekontrolli käigus ettekirjutuste sooritamise tähtaega kolmel õpetaja abil, 13 õpetajal, ühel logopeedil ja ühel meditsiiniõel. Kolm töötajat on töölt lahkunud. Keeleametnikud tegid 14-le töötajale sunniraha hoiatuse, kahe suhtes rakendati sunniraha.

Lasnamäe Mehaanikakoolis oli kuuel töötajal Keeleinspektsiooni ettekirjutus, viiel pikendati ettekirjutuse tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma õppekavale. Kolme firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta saadeti keelefirmale tutvumiseks kokkuvõte.