Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18. – 22. juuni 2018

03.07.2018 | 14:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Paides. Märgukiri keeleseaduse rikkumise lõpetamiseks saadeti 30 äriühingule, neist kaks täitsid ettekirjutuse koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 38 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist 9 osaliselt. 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal tegi keeleametnik järelkontrolli kümnes hotellis, neist kolmes on ettekirjutused täidetud täielikult, kahes hotellis on ettekirjutus täitmata, ülejäänutel täidetud osaliselt. Keeleametnik selgitas eestikeelse teabe lisamise vajalikkust ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna ärimajas, kus järelkontrolli käigus pikendati kahe ärimaja ettekirjutuse tähtaega, ühes büroohoones on ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub kolmandas kvartalis.

Kontrolliti Maxima Eesti OÜ Smuuli Maxima XX kaupluste töötajate eesti keele oskust ja ettekirjutuste täitmist: esmakontrolli käigus tehti kahele töötajale ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, järelkontrolliaktiga pikendati viie töötaja ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. 12 menetlust lõpetati, kuna töötajatega on tööleping lõpetatud või on nad viidud madalamale ametikohale.

Valga Maximas on ettekirjutus täidetud, Tartu kolmes erinevas Maxima kaupluses oli kokku viis ettekirjutust, neist 2 on täidetud, kolmel müüjal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Ka Rimi Food Eesti AS-i Nurmenuku kaupluses kontrolliti töötajate keeleoskust: neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, Keeleinspektsioonile laekunud kaebused leidsid kinnitust.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 9 esmakontrolliakti (neist 1 korras) ning 12 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 11-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub. Valga Haiglas pikendati kahe ettekirjutuse tähtaega ning tehti sunniraha hoiatus.

22.06. avaldas Sirbi lisana ilmuv Keele Infoleht Ilmar Tomuski artikli „Kas rahvuskeelte koht on jälle ajaloo prügikastis?“ Selles tutvustatakse 1978. aastal vastu võetud dokumenti „Ürituste plaan NLKP Keskkomitee määruse „Vene keele edasise omandamise ja õpetamise täiustamisest kõikides vabariikides“ täitmise asjus“ ning küsitakse, kas meil on sellest midagi õppida.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Sõbrakese Lasteaia eestikeelses rühmas töötavate õpetajate keeleoskuse peale tuli kaebus, keeleametnikud kontrollisid kolme töötaja keeleoskust ning tegid neile ettekirjutuse sooritada eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma õppekava taotlusele, ühele koolitusfirmale saadeti lõppakt. Keeleametnikud hindasid ka kahe täienduskoolitusasutuse taotlust uute õpetajate lisamiseks ning edastasid hinnangu haridus- ja teadusministeeriumile. Neljale tegutsevale keeleõppefirmale, kellel puudub tegevusluba, saadeti teavituskiri tegevusloa taotlemise kohta.