Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. jaanuar 2021

22.01.2021 | 12:35

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Nõmmel, Põhja-Tallinnas ja Mustamäel), Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks kõrvaldati suulise menetluse käigus kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 15 olid täidetud. Keeleamet saatis kaheksale firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte; 16st esmakontrolli käigus kontrollitud veebilehest oli 15 keeleseaduse nõue täidetud, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasema ettekirjutuse täitmist kontrolliti neljal veebilehel, neist vaid üks vastas keeleseaduse nõuetele, kolmele firmale saadeti märgukiri, milles pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti kaebuse lahendamiseks AS Propaan esinduses teenindaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus eesti keele eksami sooritamiseks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud andmete ning HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Tartu A.Puškini Kooli ühele, Narva Paju Kooli 24-le ja Sillamäe Kannuka Kooli kuuele töötajale. Nii Narva Paju Koolis kui ka Sillamäe Kannuka koolis oli kaks töötajat ettekirjutuse täitnud ja eesti keele eksami sooritanud. Järelkontrollis pikendati mõlemas koolis kokku 29 töötaja ettekirjutuse tähtaega, tehti 27 sunniraha hoiatust.

Tallinnas kontrolliti Ülemiste Lasteaia ja Raadiku Lasteaia uute töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente ning varasemate ettekirjutuste täitmist.

Ülemiste lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale ja kaheksa töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, järelkontrolli käigus tehti sunniraha hoiatus kaheksale töötajale, neist viie suhtes rakendati sunniraha.

Raadiku Lasteaias tehti kolmele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Koostati 12 järelkontrolli akti: kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neil tuleb käesoleva aasta jooksul sooritada ametikohal nõutava eesti keele tasemeeksam; üks töötaja peab eesti keele oskust täiendama ja üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud. Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust kehtiva õppekava muutmiseks, haridus- ja teadusministeeriumile saadeti positiivne hinnang. Menetluses oli kahe koolitusfirma taotlused tegevusloa saamiseks, esitatud õppekavad ei vastanud nõuetele, taotlejatele saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Positiivse vastuse sai kahe koolitusfirma taotlus uute koolitajate lisamiseks.