Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–21. juuni 2024

25.06.2024 | 10:08


Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (vanalinnas, sadama piirkonnas, kesklinnas, Lasnamäel, Mustamäel, sh Mustamäe Keskuses, Mustika keskuses, Postimaja kaubanduskeskuses, T1-keskuses, Tammsaare Keskuses, Ümera Keskuses), Jõhvis (sh JEWE keskuses, Jõhvi Kaubamajas Jõhvikas, Pargi keskuses), Pärnus (sh Kaubamajakas ja rannaalal), Kallastel ja Mustvees. Tuvastati 30 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 26st vaid kuus ettekirjutust on täitmata – neile ettevõtetele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist üheksa olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri, sest veebilehel on mõned keelevead.

Keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti A1M OÜ kaupluse S1000 Marketi, AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prisma vorsti- ja lihaosakonna, Highway Riders OÜ, Maardu Sotsiaalmaja, Mahot OÜ ja Tori Hooldekodu OÜ kokku 35 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 14 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustati juba sel nädalal.

Kaebuse lahendamiseks toimus keelekontroll AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prismas, kus viiele vorsti- ja lihaosakonna töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti neile viiele sunniraha hoiatus: ettekirjutuse mitte täitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Kalevi kaupluses vormistati 8 esmakontrolli akti – kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, samuti tehti neile sunniraha hoiatus.

Keelekontrollid toimusid erinevates LIDO toitlustuskohtades: Kristiine keskuses (Lido Kristiine OÜ) ja Solarise Lidos (Odil Eesti OÜ), kus tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam 36 töötajale. Vormistati kaks järelkontrolliakti, millega pikendati eksami sooritamise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
OÜ Tallink Fast Food viiele töötajale tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti neile ka sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe taksojuhi eesti keele oskust ning tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldiselt haridusasutustes praegu keelekontrolle ei toimu. Tööandja palvel kontrolliti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekoha kuue töötaja eesti keele oskust, neist kolme eesti keele oskus vastab nõuetele, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama ning kahel tuleb sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti esmakontrolli käigus sunniraha hoiatus. Pikendati 28 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus ning rakendati sunniraha.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed.
Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku kolm õppekava), keelefirma dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Üks koolitusfirma esitas taotluse uue koolitaja lisamiseks, Keeleamet andis heakskiidu. Külastati kahe keelefirma eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid tunde, mille kohta koostati eksperdihinnang.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja