Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. august 2020

21.08.2020 | 13:24

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Kalamajas, Mustamäel ja Lasnamäel), Narva-Jõesuus, Tartus, Elvas ja Valgas. Kokku tuvastati 39 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist 10 täideti suulise menetluse käigus koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 ettevõtet on varasema ettekirjutuse täitnud, kümnele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuse ja andis ettekirjutuse täitmiseks täiendavalt aega.
    • Jaga

Kontrolliti 15 ettevõtte veebilehti, neist kolm on varasema ettekirjutuse täitnud, 11 firmal puudub eestikeelne veebileht või eestikeelne teave tegevusvaldkonna kohta, neile saadeti märgukiri. Ühe ettevõtte ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keelekontroll toimus Tallinnas Lehola Maxima XX kaupluses: esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam viiele töötajale, järelkontrolli käigus kuuele töötajale, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Samuti tehti ettekirjutus-hoiatus MAXIMA Eesti OÜ-le, kes peab tagama klientidele eestikeelse teabe ja teenindamise viivitamatult.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lasteaias Naeratus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele töötajale, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Lasteaias Karikakar lõpetati seoses töölepingute lõpetamisega menetlus nelja töötaja osas.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Keeleametnikud hindasid nelja keelefirma taotlust (kokku 6 õppekava) tegevusloa saamiseks, ühe koolitusfirma õppekava edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Ülejäänud kolmele keelefirmale edastati keeleametnike ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Nelja firma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai positiivse vastuse ja edastati ministeeriumile.