Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. oktoobril 2023

20.10.2023 | 13:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel, sh T1 kaubanduskeskuses, Lasnamäe Centrumis ja Mustakivi keskuses, samuti Mustamäel ja Kadaka Konverentsikeskuses, Pääskülas ja Männikul), Laagri Maksimarketi piirkonnas ja Jõhvis. Tuvastati 11 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist neli eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaks olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul kuue veebileht keeleseaduse nõuetele vastavaks. Kolm varasemat menetlust sai lõpetada: ettevõtted on ettekirjutuse täitnud.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti kahe taksojuhi, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimelise Kooli ning Erakooli Garant kokku 98 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 15 töötajaga tuleb veel oktoobrikuu jooksul kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Viking Security AS-i ja Forus Security AS-i töötajate eesti keele oskust, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva päästekomandos ja Narva-Jõesuu komandos kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, mõlema päästja keeleoskus vastab nõuetele. 
Algas keelekontroll SA Narva Haiglas, sel nädalal vormistati 15 esmakontrolli akti, neist viis olid korras, kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus.
17. oktoobril selgusid nimekonkursi „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2023” võitjad.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti töötajate eesti keele oskust Ahtme Koolis, kus vormistati kaheksa korras esmakontrolliakti, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.
Kohtla-Järve Lasteaias Tuhkatriinu kinnitas keeleametnik, et haridustöötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele. Kohtla-Järve lasteaedades Punamütsike ja Muinasjutt tuvastas keeleametnik, et kolm töötajat on ettekirjutuse täitnud.
Tallinna Pae Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam kahele töötajale. Samas tehti neile kahele ka sunniraha hoiatus. Keeleametnikud koostasid neli järelkontrolli akti, neist üks menetluse lõpetamise kohta (tööleping lõpetatud) ning kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palun need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palun lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus. 

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust (üks õppekava) tegevusloa saamiseks, see vastas nõuetele ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kolm keelefirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, viiest koolitajast kaks ei vastanud kvalifikatsiooni nõuetele. Sel nädalal saadeti ühele koolitusfirmale külastatud tunni kohta eksperdihinnang.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja