Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. mai 2022

20.05.2022 | 14:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Põlvas, Narvas, Viljandis ja Valgas. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 varasemast ettekirjutusest olid 18 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist kolm ei olnud korras – nendele ettevõtetele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kaks on ettekirjutuse täitnud; neile kahele, kellel ei ole ettekirjutus täidetud, saadeti meeldetuletuskiri ning pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks Narva Linnavalitsuse rahandusosakonna, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ning Tartu lasteaiatöötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 47 kontrollitavast neljal puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll toimub kolmandas kvartalis.

Keeleamet jätkab hambaraviteenust osutavate asutuste töötajate keeleoskuse kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Põhja-Tallinna tervisekeskuse ühe töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti restorani One Sixty (Sadakuuskümmend OÜ) teenindajate keeleoskust, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ka OÜ Cafe Velveti suhtes esitatud kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Lido Mustamäe OÜ-s tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima X kaupluses kontrolliti kolme uue töötaja eesti keele oskust: ühe keeleoskus vastab nõuetele, kaks töötajat peavad sooritama eesti keele eksami; järelkontrollis pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti hoiatus, et eesti keele eksami mittesooritamise korral rakendatakse sunniraha. Kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Narva Paemurru Spordikoolis tehti 22 töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tegid inspektori hoiatuse: ettekirjutuse mittetäitmise korral on õigus rakendada sunniraha.

Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Koolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele uuele töötajale ning pikendati kahe varasema ettekirjutuse tähtaega. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti ka sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, A2-taseme õppekava vajab veel täiendamist. Üks koolitusfirma on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, viis õpetajat said heakskiidu.

Ukraina sõjapõgenike nõustamine

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine on võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.