Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. jaanuar 2024

22.01.2024 | 10:00

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Ülemiste keskuses), Viimsi vallas (sh Pärnamäe Keskuses) ja Narvas. Tuvastati 17 keeleseaduse rikkumist, 15 varasemast ettekirjutusest olid kümme täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist viis olid korras, kahele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Kärberi 42 ja Vilde tee 101 kaupluste, MAXIMA Eesti OÜ Laagri kaupluse, OÜ Lett kohviku FIKA, SA Narva Haigla kiirabiosakonna ja Savoskina OÜ perearstikeskuse kokku 73 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 37 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kõik keelekontrollid toimusid sel nädalal kaebuste lahendamiseks. AS Tallinna Linnatranspordi bussijuhi eesti keele oskuse kontrollimisel selgus, et kaebus leidis kinnitust, bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mitte täitmise korral on töötaja suhtes õigus rakendada sunniraha.
MAXIMA Eesti OÜ Paepargi ja Laagri kaupluses tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
OÜ Kreenholmi Apteegis leidis kaebus samuti kinnitust: töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, samuti tehti sunniraha hoiatus.
SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonnas vormistati kaheksa esmakontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kõigile kaheksale tehti sunniraha hoiatus. Järelkontrolli käigus pikendati seitsmel töötajal senise ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontrolle haridusasutustes sel nädalal ei toimunud. Küll aga vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete kohta laekunud päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ning võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku 3 õppekava) tegevusloa saamiseks, mõlemal koolitusfirmal tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused, õppekavad ei vasta veel nõetele. Kaheksa koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja(te) lisamiseks, 11st koolitajast said Keeleametilt heakskiidu üheksa.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja