Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. aprill 2024

19.04.2024 | 15:02

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Lasnamäel Pae ja Smuuli tee piirkonnas, Põhja-Tallinnas) ja Harjumaal (Keilas). Tuvastati 23 keeleseaduse rikkumist. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 15-st seitse ettekirjutust on täidetud. Kaheksale ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Keeleametile laekus neli kaebust võõrkeelsete veebilehtede kohta, neist kaks ei vastanud keeleseaduse nõuetele ja ettevõtetele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis tuvastati, et neljas ettevõttest kolm on ettekirjutuse täitnud, ühe firma veebileht ei vasta keeleseaduse nõuetele osaliselt ja keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti kolme taksofirma (Bolt Services EE OÜ, Forus Takso OÜ ja FIE A.M.Khan), MAXIM Eesti OÜ Õismäe tee 88 ja Pallasti 18 kaupluste, Teokas Klubi MTÜ, SA Narva Haigla taastusravi osakonna ja õendusosakonna kokku 58 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 39 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti osaühing HanzaDent hambaravi ühe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
SA Narva Haigla kirurgiakliinikus tehti ettekirjutus 40 töötajale. Kui töötajad ei soorita eesti keele eksamit määratud tähtajaks, on keeleametnikel õigus nende suhtes rakendada sunniraha. Järelkontrollis tuvastati, et kaks ettekirjutust on täidetud, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.
LOOTUSE RAND OÜ hooldekodus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam neljale ning Hooldekodus Lootuse Rand OÜ-s kuuele töötajale.
Kontrolliti kolme taksojuhi eesti keele oskust (FIE Asgar Manzer Khan/Bolt, Bolt Services EE OÜ ja ExpertLocator OÜ), kõigile kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele neist ka sunniraha hoiatus. Pikendati ühe bussijuhi ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haridusasutustes töötajate eesti keele oskust ei kontrollitud, kuid keeleametnikud vastasid mitmele õpetajate kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõudeid puudutavale päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuste kehtivusest

Ajavahemikul 1990-1999 väljastati eesti keele eksami sooritanud isikule tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistus. Seoses üleminekuga eesti õppekeelele on Keeleametilt viimasel ajal korduvalt küsitud, kas need tunnistused kehtivad ning millisele keeletasemele need vastavad.
Kategooriatunnistused kehtivad tingimuslikult, need ei ole seotud ühegi praegu korraldatava keeleeksami tasemega. Keeleseaduse § 39 lg 2 sätestab: Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistust arvestatakse keeleoskusnõude täitmist tõendava dokumendina isiku puhul, kelle keeleoskus on tööandja hinnangul piisav vastaval töö- või ametikohal töötamiseks. Tööandjal on kahtluse korral õigus pöörduda ameti poole hinnangu saamiseks isiku keeleoskuse piisavuse kohta.
Nii hindab kategooriatunnistuse omaniku eesti keele oskuse vastavust ametikoha nõuetele esmalt tööandja, kellel on kahtluse korral õigus pöörduda hinnangu saamiseks Keeleameti poole.
Seoses eesti õppekeelele üleminekuga muutunud keelenõuetega (paljud, kellel varem piisas B2-taseme keeleoskusest, peavad tõendama oma keeleoskust tasemel C1) on Keeleamet otsustanud, et kategooriatunnistuse omanike eesti keele oskust tuleb uuesti hinnata. Seda ka põhjusel, et tunnistuste väljastamisest on möödunud väga palju aega.
Järelevalve käigus kontrollib keeleametnik kõigepealt tunnistuse ehtsust, isiku tegeliku keeleoskuse kontrolli kohta koostatakse kontrollakt, milles märgitakse, kas isiku keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. Seda tehakse alates käesoleva aasta teisest poolaastast järelevalve käigus.
Keeleseaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 „Ametniku, töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ sätestab, et õpetaja, kes õpetab eesti keelt või eesti keeles, peab oskama eesti keelt tasemel C1 (määruse § 9 p 7) ning õpetaja, kes õpetab vene keeles, peab oskama eesti keelt tasemel B2 (määruse § 8 p 6).

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja koolitusfirma taotlust uute koolitajate lisamiseks, kümme koolitajat said Keeleameti heakskiidu, üks taotlus lükati tagasi. Külastati ühe koolitusfirma eesti keele tundi, järgmisel nädalal edastatakse keelefirmale eelakt tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja