Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. novembril 2023

17.11.2023 | 14:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ning Lasnamäel (sh Tähesaju Citys)) ja Narvas (sh Astri keskuses). Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 13 ettekirjutusest olid kaheksa täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul viia veebileht keeleseaduse nõuetele vastavaks. Kontrolliti ühe varasema ettekirjutuse täitmist, ettekirjutus on täidetud ja menetlus lõpetati. 
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Kohtla-Järve Maleva Põhikooli, Maxima Eesti OÜ Paepargi, Õismäe tee 107 ja Tartu Ringtee kaupluste, Rimi Eesti Food AS-i Astangu kaupluse ning Luxhome OÜ pitsakoha kokku 210 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 81 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Jätkus eesti keele oskuse kontroll SA Narva Haiglas. Sel nädalal tehti ettekirjutus kaheksale töötajale, eesti keele tasemeeksami mitte sooritamise korral on inspektoritel õigus rakendada töötaja suhtes sunniraha. 
Päästeameti Ida Keskuse Narva päästekomandos tunnistasid keeleametnikud ühe päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks, teisele päästjale tehti ettekirjutus täiendada oma keeleoskust. 

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna 53. Keskkoolis, kus inspektorid vormistasid neli esmakontrolli akti: üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja kolm ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Samuti pikendati ühe varasema ettekirjutuse tähtaega ja töötajale tehti sunniraha hoiatus. Üks menetlus lõpetati seoses töösuhte lõppemisega.
Tallinna Tähekese Lasteaia, Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja, Sipsiku maja ja Pillerkaare maja ning Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt kokku 12 töötajal kinnitati eesti keele tegelik oskus ametikoha nõudele vastavaks.
Tallinna Vindi Lasteaias vormistati üks esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Keeleametnikud vormistasid lasteaias 18 järelkontrolli akti: 14 akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam (neist 12 sunniraha hoiatusega) ja neli menetluse lõpetamise kohta (seosest töölepingu lõppemisega). Kümne töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Tallinna Tähekese Lasteaias pikendati järelkontrolli aktiga ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega; kui töötaja ei ole määratud tähtajaks sooritanud eesti keele tasemeeksamit, on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.
Maardu Lasteaias Rukkilill koostas keeleametnik ühe esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks, mõlemad firmad peavad õppekavasid veel täiendama. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja