Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13. – 17. august 2018

24.08.2018 | 14:50

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Valgas, kokku saadeti märgukiri üheksale äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 10 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 8 küll osaliselt ja keeleametnik pikendas nende ettekirjutuste täitmise tähtaega. Samuti pikendati 11 firma varasema ettekirjutuse täitmise tähtaega. Tallinna vanalinnas tuvastati neli rikkumist ettevõtete reklaamtahvlitel, millele juhiti tähelepanu kohapeal ja saadeti ka märgukiri.
    • Jaga

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud ühe esmakontrolliakti ettekirjutusega sooritada keeleeksam ning 9 järelkontrolli akti (üks ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, 8 töötajat on haiglatöölt lahkunud ja nende puhul lõpetati menetlus). Mõlemale ettekirjutuse saanud meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust ja saadeti ettepanekud õppekavade täiendamise kohta.