Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16. veebruar 2024

16.02.2024 | 15:38

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Ülemiste keskuses ning Idakeskuses ja selle ümbruses), Viimsi vallas (sh Pärnamäe Keskuses), Sillamäel ning Jõhvis (sh JEWE keskuses ja mööblimajas). Tuvastati 19 keeleseaduse rikkumist, 11 varasemast ettekirjutusest olid kuus täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, kõik veebilehed olid korras Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Keila Grossi Toidukaupade kaupluse, AS Prisma Peremarketi Mustika kaupluse, Tartu Hooldekodu, Narva-Jõesuu Hooldekodu SA ja MTÜ Halinga Turvakodu kokku 201 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 84 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuste lahendamiseks toimus sel nädalal keelekontroll AS-is Tallinna Linnatransport, bussijuhi eesti keele oskuse kontrollimisel selgus, et kaebus on põhjendatud, bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Rimi Eesti Food AS-i Pärnamäe kaupluses kontrolliti 13 töötaja eesti keele oskust, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleoskuse kontrolliks pöördus Keeleametisse Tallinna Lasteaia Kraavikrõll direktor, et tuvastataks, kas töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõudele. Keeleametnikud tuvastasid, et töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele.
Sillamäe Lasteaias Rukkilill vormistati kolm esmakontrolli akti (üks korras, kaks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust) ja neli järelkontrolli akti (üks ettekirjutus on täidetud ja menetlus lõpetati, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja kahele töötajale pikendati ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam tähtaega). Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Narva Lasteaias Pingviin lõpetati neli menetlust seoses töölepingute lõppemisega.
Vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuetega seotud päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust koolitaja(te) lisamiseks, 26st koolitajast said Keeleametilt heakskiidu 24.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja