Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16. september 2022

19.09.2022 | 10:38

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas ja Lasnamäel, Haapsalus, Narvas ja Sillamäel. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest kaks eemaldati kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 12 varasemast ettekirjutusest oli kümme täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Esmakontrollis kontrollitud viiest veebilehest üks oli korras, nelja ettevõtte veebileht oli võõrkeelne, ettevõtetele saadeti märgukiri. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, teisel ettevõttel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks SRP Halduse OÜ ja Articard OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. Kümnest kontrollitust vaid ühe töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Selver AS-i Solarise Toidupoe kahe uue töötaja eesti keele oskust ja neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Puru tee Maxima X kaupluses jätkus keelekontroll. Viiele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Narva Linnakantseleis vormistati üks esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, järelkontrollis lõpetati üks menetlus seoses töösuhte lõppemisega.

Keeleametnikud tuvastasid, et üks Narva Linnaarhiivi töötaja on ettekirjutuse täitnud ning lõpetasid menetluse. Narva Linnavalitsuse Rahandusametis pikendati järelkontrollis nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha. Ühtlasi tehti uus sunniraha hoiatus: eksami mittesooritamisel rakendatakse taas sunniraha.

Ilmar Tomusk oli 13. septembril külas Vikerraadio Huvitaja saates, kus jutuks võeti avaliku ruumi võõrkeelestumine, 15. septembri Postimehes selgitas ta keelevaliku põhimõtteid avaliku teabe edastamisel ning isikutega suhtlemisel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Liikuri Lasteaias kontrolliti seoses Keeleametile laekunud kaebusega kaheksa töötaja keeleoskust, keeleametnikud koostasid viis esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Samas lasteaias oli ettekirjutus veel kuuel töötajal: neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks menetlust lõpetati, sest töötajatega on tööleping lõpetatud.

Sillamäe Eesti Põhikoolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada töötaja suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Sel perioodil hinnati nelja koolitusfirma taotlust, neist kolm tegevusloa saamiseks ja üks kinnitatud õppekavade muutmiseks. Kõik taotlused said heakskiidu ning need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Kolm koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, neljast õpetajast kaks said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Keeleametnikud annavad nõu ka keelekontrollide toimumise ajal.