Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. november

18.11.2019 | 09:12

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Pärnus, Valgas ja Tartus, samuti kontrolliti mitmete äriühingute veebilehti. Kokku saadeti märgukiri 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist osaliselt täitis ettekirjutuse kaks ettevõtet – nende ja veel 15 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Neli ettevõtet on oma veebilehtedele lisanud eestikeelse teabe, viiel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega ning ühe ettevõtte veebilehel tuvastati õigekirjavigu, millele juhiti tähelepanu märgukirjaga.

Jätkus keelekontroll Järva Tarbijate Ühistu Narva Maksimarketis, kus kontrolliti 14 töötajat, neist 11-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Sama ühistu Linnamäe Konsumis tehti ettekirjutus viiele töötajale, selles kaupluses jätkub keelekontroll järgmistel nädalatel.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Sportland Eesti OÜ Narva kaupluse töötajate keeleoskust, neljale töötajale tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus pikendati neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega ja nende suhtes rakendati sunniraha, kolme töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest nendega on töösuhe lõppenud.

PPA Ida Prefektuuris vormistati seitse järelkontrolli akti koos sunniraha hoiatusega, kontroll prefektuuris jätkub.

Järelkontrolli käigus lõpetati menetlus Schlössle Hotelli kahe töötaja suhtes – töötajad on sooritanud nõutaval tasemel eesti keele eksami ja sellega on ettekirjutused täidetud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järvel erakoolis Intellekt, sel nädalal vormistas keeleametnik ühe esmakontrolli akti (korras) ja kolm järelkontrolli akti (pikendas ettekirjutuse tähtaega), kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinna Asunduse Lasteaia töötajate eesti keele oskust, kuuest kontrollitavast viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias oli kaheksal töötajal varasem ettekirjutus, järelkontrolli käigus pikendati viie töötaja ettekirjutuste tähtaega, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe suhtes rakendati sunniraha. Kolm töötajat on töösuhte lõpetanud, mistõttu lõpetati ka menetlus. Lasteaeda on tulnud kaks uut töötajat, kelle keeleoskus ei vasta kehtestatud nõudele ja neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühte keelefirmat, selle kohta koostatakse kontrollakt järgmise nädala jooksul. Kahe keelefirma tegevusloa taotlusele anti hinnang, mõlemad keelefirmad peavad esitatud dokumente veel täiendama. Neli keelefirmat on esitanud taotluse uute õpetajate lisamiseks, Keeleinspektsioon on edastanud positiivsed vastused haridus- ja teadusministeeriumile.