Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11. – 15. juuni 2018

03.07.2018 | 14:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Rummus, Keilas ja Sauel. Märgukiri rikkumise kohta saadeti 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist 9 osaliselt. Viie firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal tegi keeleametnik järelkontrolli viies hotellis, neist kahes on ettekirjutused täidetud täiesti, kolmes hotellis osaliselt.

Avalikku teavet kontrolliti ka kahes Tallinna ärimajas, tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadeti kolmele äriühingule. Kahes ärimajas selgus järelkontrolli käigus, et Keeleinspektsiooni ettekirjutused on täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub kolmandas kvartalis.

Keeleinspektsioon sai kaebuse Keila Rõõmu kaubamaja töötajate keeleoskuse kohta, sel nädalal kontrolliti 12 töötaja keeleoskust, neist seitsmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama.

Kontrolliti Maxima Eesti OÜ Keila ja Saue Maxima kaupluste töötajate eesti keele oskust: esmakontrolli käigus tehti seitsmele töötajale ettekirjutus sooritada eestikeele eksam, järelkontrolliaktiga pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühele töötjaale tehti ka sunniraha hoiatus. 9 järelkontrolli akti on menetluse lõpetamise kohta, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud.

Tallinnas Vilde tee 124 Maximas kontrolliti ühe uue töötaja eesti keele oskust, töötaja peab sooritama eesti keele eksami. Samas kaupluses oli neljal töötajal varasem ettekirjutus, kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, üks töötaja on töölt lahkunud.

Ka Rimi Food Eesti AS-i kahes Tallinna kaupluses kontrolliti töötajate keeleoskust: Kalevipoja mini-RIMIs tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada ametikohal nõutava taseme eesti keele eksam kolmele töötajale ning Vanalinna mini-RIMIs neljale töötajale. Keeleinspektsioonile laekunud kaebused leidsid kinnitust.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 9 esmakontrolliakti ning 6 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kuuele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Alustati järelkontrolliks Päästeameti Ida Päästekeskuse töötajate eesti keele oskuse ja seniste ettekirjutuste täitmise kontrolli, koostati 4 järelkontrolliakti. Kahel päästetöötajal on ettekirjutus täidetud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Ühe päästja suhtes rakendati sunniraha. Keelekontroll päästekeskuses jätkub.

Ajakirja Õiguskeel 2018. aasta 3. numbris (PDF) tutvustab Ilmar Tomusk võimalikke keeleseaduse muudatusi ning küsimusi, mis vajavad keeleõiguses lisatähelepanu.

15.06. andis Ilmar Tomusk Vikerraadio saates Uudis+ selgitusi kaheksa riigikoguliikme ettepaneku kohta tõsta keeleseaduse rikkumise korral määratava sunniraha ülemmäära 6400 euroni.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Rummu Lasteaias Lepatriinu on 16 töötajat, neist 7-l oli ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Sel nädalal kontrolliti ettekirjutuste täitmist, ametnikud tuvastasid, et kaks töötajat on lasteaiast lahkunud, neljal õpetajal ja ühel õpetaja abil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma õppekava taotlusele, ühele koolitusfirmale saadeti tutvumiseks lõppakt, ühele koolitusfirmale saadeti lõplik kontrollakt.

Keeleametnikud hindasid ka kahe täienduskoolitusasutuse taotlust uute õpetajate lisamiseks ning edastasid hinnangu haridus- ja teadusministeeriumile. Kahe keelefirma tegevusloa taotlus sai Keeleinspektsioonilt positiivse hinnangu ning see on edastatud ministeeriumile.