Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11. - 15. detsember 2017

18.12.2017 | 11:40

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Mustamäe Maxima XX ja Stroomi Maxima kaupluse 18 töötaja eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, 16 töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
    • Jaga

Lõppes Maxima Eesti OÜ Hiiu Maxima töötajate keelekontroll: 29-st töötajast 13-le on tehtud ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Töötukassa Ida-Virumaa Sillamäe büroos kontrolliti esmakontrolli käigus kuue töötaja eesti keele oskust, kõigi töötajate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele ja ettekirjutusi ei tehtud.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus koostati viis esmakontrolliakti, millega kinnitati töötajate keeleoskuse vastavust kehtestatud nõudele, viiest järelkontrolliaktist oli neli ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neljale töötajale sunniraha hoiatus. Kontroll meditsiiniasutuses jätkub.

MTÜ Paju Pansionaadid meditsiiniõe ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Avalikku teavet kontrolliti Tallinnas, Paldiskis, Maardus, Võrus, Pärnus, Sillamäel ja Valgas. Kokku tehti sel nädalal ettekirjutus 15-le äriühingule, 21 varasemat ettekirjutust on täidetud, 25 äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis kontrolliti nelja uue töötaja eesti keele oskust, neist kaks peavad sooritama eesti keele eksami, üks oma keeleoskust täiendama. Kaks õpetajat, kellel oli keeleinspektsiooni ettekirjutus varasemast, ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnikud pikendasid nende ettekirjutuste täitmise tähtaega.

Maardu Põhikoolis pikendati kolme töötaja ettekirjutuste tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Lisaks koostas keeleametnik ühe akti menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega.

Maardu Gümnaasiumis vormistati üks esma- ja 13 järelkontrolliakti. 13 õpetajat peavad sooritama eesti keele eksami, neist kaheksale on tehtud ka sunniraha hoiatus. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud.

Valga lasteaias Pääsuke pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti ühele Ida-Virumaal tegutsevale keelefirmale tutvumiseks kokkuvõte keelefirma külastusest ja ühele Tallinnas tegutsevale keelefirmale kontrollakt ettepanekutega keelefirma töö parandamiseks.

Ühele firmale, kellel puudub tegevusluba, saadeti info tegevusloa taotlemiseks.