Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–14. aprill 2022

18.04.2022 | 08:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Balti jaama ümbruses, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Kristiines, Hiiul ja Nõmmel), Tartus ja Narvas. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist, ettevõtetele saadeti ettekirjutus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 ettekirjutusest oli 16 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, neist ühele tehti ettekirjutus parandada vead veebilehel. Järelkontrolli käigus pikendas keeleametnik kahe ettevõtte veebilehtede ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna ja linnamajandusameti töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 31 kontrollitavast 21-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Menetlused viiakse läbi mais.

OG Elektra ASi Vikerlase Grossi Toidukaubad kaupluses tehti seitsmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima X kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus viiele töötajale; järelkontrolli aktiga pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Narva Noorte Loomemajas vormistati kuus esmakontrolliakti, neist kaks on korras, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Kaheksa töötaja järelkontroll näitas, et ettekirjutus on täitmata, neile tehti koos uue ettekirjutusega sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe koolitusfirma taotlus tegevusloa saamiseks ning kolme koolitusfirma taotlused kokku nelja koolitaja lisamiseks koolitajate nimekirja.