Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10. – 17. detsember 2018

14.12.2018 | 13:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas ja Mustvees. Kokku saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 12 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt. Kuue firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tegi keeleametnik kahes Tallinna ärikeskuses järelkontrolli. Viiest Tallinnas ettekirjutuse saanud hotellist on kolm ettekirjutuse täitnud, kahele pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub ka uuel aastal.

Töötajate keeleoskust kontrolliti Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus, kus 11-st esmakontrolliaktist 5 on ettekirjutusega ja 7-st järelkontrolliaktist üks ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam (lisaks 3 menetluse lõpetamist seoses töölepingute lõpetamisega).

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus keelekontroll Tallinna Läänemere Gümnaasiumis, kus oli varasem ettekirjutus kolmel töötajal, neist kahel pikendati eksami sooritamise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, üks pedagoog peab oma eesti keele oskust täiendama.

Maardu Põhikoolis kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, neist üks peab sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus pikendati neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega ja kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Ühe Maardu Põhikooli õpetaja suhtes rakendati sunniraha.

Maardu Gümnaasiumis tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus viiele uuele töötajale, järelkontrolliaktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega 12-l töötajal, 11-le tehti sunniraha hoiatus ja kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ida-Viru Kutsehariduskeskuses vormistati üks esmakontrolli akt ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja 22 järelkontrolliakti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. 22-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, neist 21 suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning see taotlus sai heakskiidu. Kahe firma tegevusloa taotlus ja õppekavad edastati ministeeriumile tegevusloa väljastamiseks.